Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm)

 

Konsultacje objęły projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Konsultacje przeprowadzane były w terminie od 22 września 2016 do 5 października 2016 roku. Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnów Opolski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Celem ogłoszenia było wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i niefinansowej Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.

 

Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należało przesyłać w formie pisemnej udostępnionej ankiety na stronie www.biptarnowopolski, zakładka OGŁOSZENIA/Konsultacje społeczne:

- adres e-mail: ug@tarnowopolski.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 4.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.0050.208.2016 z dnia 20.09.2016 w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości przystąpienia do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.