Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej

Tarnów Opolski: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
Numer ogłoszenia: 364444 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Istniejący mur oporowy został wykonany jako konstrukcja masywna, monolityczna, betonowa oraz częściowo murowana. Szczegółowy opis znajduje się w ekspertyzie stanu technicznego stanowiącej załącznik do SIWZ. Zakresem inwestycji jest remont muru oporowego przy kościele w Raszowej dz. nr 1078/273, przy ulicach Ozimskiej i Nakielskiej. Na podstawie wykonanej analizy stwierdzonych zniszczeń istniejącego muru oporowego proponuje się następujący sposób postępowania: - zbicie tynku zewnętrznego, - usunięcie skorodowanych części muru oporowego, - wykonanie szczelin dylatacyjnych, - naprawa powstałych spękań istniejącego muru poprzez zamontowanie w tych miejscach dodatkowego zbrojenia w postaci prętów stalowych ze stali nierdzewnej (tzw. szycie muru), - uzupełnienie powstałych ubytków w murze, - wykonanie nowych okładzin zewnętrznych (tynków renowacyjnych). Projektowane roboty nie zmieniają funkcji, warunków użytkowania i sposobu zagospodarowania terenu w stosunku do stanu obecnego i nie mają szkodliwego wpływu na środowisko. UWAGA W każdym miejscu, w którym w opisie przedmiotu zamówienia/specyfikacjach technicznych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) objętego zamówieniem wyposażenia albo wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia równoważnego albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych do opisanych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.20-6, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli zrealizował co najmniej dwa zadania zakresie robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości min. 60.000 zł każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli dysponuje podstawowym personelem kierowniczym i technicznym, posiadającym stosowne uprawnienia budowlane, przynależą do odpowiedniej izby inżynierów, oraz inne uprawnienia wymagane przepisami, tj.: a) do kierowania robotami budowlanymi z doświadczeniem min. 5 lat- 1 osoba;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy Wykaz podwykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 6..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


DOCSIWZ[2].doc (351,50KB)
PDFMur-Raszowa przedmiar.pdf (46,76KB)
PDFROZWINIĘCIE MURU.pdf (109,97KB)
PDFOrzeczenie MUR-RASZOWA.pdf (3,71MB)
PDFPLAN SYTUACYJNY.pdf (280,71KB)
PDFRYS. NR 1.pdf (286,95KB)
PDFRYS. NR 2.pdf (75,18KB)
PDFRYS. NR 3.pdf (100,80KB)
PDFRYS. NR 4.pdf (104,23KB)
PDFRYS. NR 5.pdf (84,65KB)
PDFRYS. NR 6.pdf (63,41KB)
PDFRYS. NR 7.pdf (98,51KB)
PDFOPIS - MUR.pdf (1,42MB)
PDFSpecyfikacja-mur.pdf (92,79KB)
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-09-10

 

 

 

 


 

  

                                                               Tarnów Opolski, dn. 1 października 2013 r.

 

 

GTE.271.10.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Dot. postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej”.

Zamawiający – Gmina Tarnów Opolski, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że postępowanie zostało uniważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

Uzasadnienie:

 

W prowadzonym postępowaniu złożona zostały 2oferty:

- oferta nr 1 – Conres Sp. z o.o. Sp. k., 47-253 Kobylice, ul. Szkolna 9 zaoferowana cema brutto 98 584,50 zł (słownie: dziwięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złotych brutto) 

- oferta nr 2 –Zakład Usługowo-Budowlany Jarosław Matejuk, 45-441 Opole, ul. Kręta 41 – zaoferowana cena brutto 107 010,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziesieć złotych brutto). Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierzy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 84 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych brutto 00/100).

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszy oferty.

 

Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, tj. Oferta z najniższa ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej – Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania, w opraciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-10-01