Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną

 
 
 
Ogłoszenie nr 14989 - 2017 z dnia 2017-01-26 r.
Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 362693-2016
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 366998 - 2016
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Kopernika 10, Regon 000273991 , Karina Cebula-Gajowy Dyrektor, , Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, Regon 001193596, Joanna Migoń-Dyrektor, , Przedszkole Publiczne w Kosorowicach, ul. Stefana Batorego 7, Regon 530581392, Małgorzata Przytocka Dyrektor, , Publiczne Gimnazjum w Przyworach, ul. Krapkowicka, Regon 001193751 Małgorzata Cybulska po. Dyr., , Publiczne Przedszkole w Przyworach, ul. Wiejska 56, Regon 530581400, Monika Cichoń-Dyrektor, , Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, 46-050 Nakło, ul.Strzelecka 49, Regon 01193604, Anna Piątkowska -Dyrektor, , Gminny Ośrodek Kultury, 46-050 Tarnów Opolski, Os. Zakładowe 7, Regon 531160497, Ewa Loster -Dyrektor, , Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworowa 6, Regon 531413283, Krzysztof Mutz-Wójt, , Gminna Biblioteka Publiczna, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Os. Zakładowe 7, Regon 530581340, Barbara Mruk-Dyr., , Przedszole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, ul. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski, Regon 530581363, Kinga Patoła-z-ca Dyr., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, ul. Os. Zakładowe 7,46-050 Tarnów Opolski, Regon 004505850, Halina Pacholczuk-Kierownik, Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski, Regon 531421288, Maria Bochańska-Kierownik
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6, 46050   Tarnów Opolski, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 774 644 282, faks 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.tarnowopolski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): Gmina Tarnów Opolski przeprowadza postępowanie w całości, a zamówienie zostanie udzielone również przez Gminę w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
 
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną tj. ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie NNW dla członków ochotniczych straży pożarnych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
 
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516400-4, 66514110-0, 66512100-3, 66515100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 12   NAZWA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia na 36 m-cy
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT151593
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ,  agnieszka.wroniecka@interrisk.pl,  Noakowskiego 22,  00-668,  Warszwa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 121443
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121443
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128454
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: UBEZPIECZENIA POJAZDÓW
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT214
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.,  ,  Hestii 1 ,  81-731,  Sopot,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8914
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8914
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8914
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Wykonawca nie złożył Formularza ofertowego określonego w Rozdziale III do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia – oferta zawiera jedynie Formularz oferty na Zadanie D, co jest niezgodne z pkt.8.3 SIWZ. W Formularzu D na Zadanie D Wykonawca nie zaznaczył, czy akceptuje klauzule fakultatywne określone w Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia na Zadanie D, stanowiące podstawę oceny oferty w części za klauzule dodatkowe wg kryteriów oceny ofert określonych w pkt 16.3.D SIWZ, co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego, Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt2), ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 

 

 


Tarnów Op.  data 22/12/2016r.

 

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną”

 

Nr sprawy

ZPE.271.06.2016  

 

 

 

I.  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

ZADANIE A+B

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm), zwaną dalej ustawą PZP, Zamawiający zawiadamia, że w części na Zadanie A+B – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ oraz UBEZPIECZENIA MIENIA na podstawie art. 91 ust.1 ustawy PZP:

 

wybrano ofertę nr: 2, złożoną przez:

 

 

 

 

 

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział Opole,

45-301 Opole ul. Horoszkiewicza 6

             

 

POCZĄTEK OKRESU UBEZPIECZENIA

 

01/01/2017

 

 

 

PODPISANIE UMOWY

W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.

 

TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA

Termin zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy PZP

 

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE i PRAWNE

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust.5 pkt1 ustawy PZP, a jego oferta odpowiada treści SIWZ i na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 16.3. A+B SIWZ została najwyżej oceniona i tym samym została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą na podstawie pkt 16.4 SIWZ.

 

 

ZADANIE C

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1) ustawy PZP, Zamawiający zawiadamia, że w części na Zadanie C – UBEZPIECZENIA POJAZDÓW na podstawie art. 91 ust.1 ustawy PZP:

 

wybrano ofertę nr:1, złożoną przez:

 

 

 

 

 

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

 ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

adres do korespondencji: Przedstawicielstwo Korporacyjne w Gliwicach ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE i PRAWNE

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust.5 pkt1 ustawy PZP, a jego oferta odpowiada treści SIWZ i jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu.

 

POCZĄTEK OKRESU UBEZPIECZENIA

01/01/2017

(z zastrzeżeniem bieżących polis)

 

 

PODPISANIE UMOWY

W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.

 

TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA

Termin zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy PZP

 

I.B.  STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ

 

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy przekazujemy na załączonym zestawieniu streszczenia ofert, zawierające przyznaną punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

 

 

 

ZADANIE A+B

 

OFERTA

NR

 

WYKONAWCA

adres

Kryterium cena oferty

 

 

Kryterium klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia

 

 

Ogółem punktacja oferty

50%

50%

 

1

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

adres do korespondencji: Przedstawicielstwo Korporacyjne w Gliwicach ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice

94,54 pkt

81,77 pkt

176,31 pkt

2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG

Oddział Opole,

45-301 Opole ul. Horoszkiewicza 6

100 pkt

100 pkt

200 pkt

 

ZADANIE C

 

OFERTA

NR

 

WYKONAWCA

adres

Kryterium cena oferty

 

 

Kryterium klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia

 

 

Ogółem punktacja oferty

50%

50%

 

1

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

 ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

adres do korespondencji: Przedstawicielstwo Korporacyjne w Gliwicach ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice

100

100 pkt

200 pkt

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                                                        Krzysztof Mutz

 

 Tarnów Op.  data 19/12/2016r.

 

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną

 

Nr sprawy

ZPE.271.06.2016  

 

 

 

I.  INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm), zwaną dalej ustawą PZP, Zamawiający zawiadamia, że w części na Zadanie D - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH:

 

odrzucono ofertę nr : 3, złożoną przez:

 

 

 

 

 

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Oddział w Opolu,

Opolski Obszar Sprzedaży

Ul. Ozimska 5, 45-057 Opole

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE i PRAWNE

Wykonawca nie złożył Formularza ofertowego określonego w Rozdziale III do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia – oferta zawiera jedynie Formularz oferty na Zadanie D, co jest niezgodne z pkt.8.3 SIWZ.

W Formularzu D na Zadanie D Wykonawca nie zaznaczył, czy akceptuje klauzule fakultatywne określone w Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia na Zadanie D, stanowiące podstawę oceny oferty w części za klauzule dodatkowe wg kryteriów oceny ofert określonych w pkt 16.3.D SIWZ, co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

Wobec powyższego, Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt2), ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

 

 

II.   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt7 ustawy PZP zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie w części na Zadanie D na podstawie art. 93 ust.1 pkt1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

                                                                             Wójt Gminy
                                                                       Tarnów Opolski


Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2184 z późn. zm.)

 

Nazwa zadania:

 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Gmina Tarnów Opolski informuje:

Na ZADANIE A+B – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenia mienia:

kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania A+B

wynosi 151 593,00 złotych.

W postępowaniu ofertę złożyli w terminie:

  1. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Cena brutto: 128 454,-zł

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2019 r.,

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ

  1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Oddział Opole,  45-301 Opole ul. Horoszkiewicza 6

Cena brutto: 121 443,-zł

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2019 r.,

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ

 

Na ZADANIE C – Ubezpieczenia pojazdów:

kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania C

wynosi 9 214,00 złotych

W postępowaniu ofertę złożyli w terminie:

  1. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Cena brutto: 8 914,-zł

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2017 r.,

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ

Na ZADANIE D – Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych

kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania D

wynosi 10 427,00 złotych

W postępowaniu ofertę złożyli w terminie:

  1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Oddział w Opolu, Opolski Obszar Sprzedaży

Ul. Ozimska 5, 45-057 Opole

Cena brutto: 8 915,-zł

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2017 r.,

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ

                                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                                Tarnów Opolski

 


Ogłoszenie nr 366998 - 2016 z dnia 2016-12-14 r.
Tarnów Opolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 362693-2016
Data: 08/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tarnów Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6, 46050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl, faks 774 644 282.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.tarnowopolski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.5
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Dodatkowe kody CPV:66515400-7, 66515000-3, 66516400-4, 66514110-0, 66512100-3, 66515100-4
W ogłoszeniu powinno być: Dodatkowe kody CPV:66515400-7, 66516400-4, 66514110-0, 66512100-3, 66515100-4

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.7
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 30% wartości zamówienia podstawowego
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 25% wartości zamówienia podstawowego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część B
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Ubezpieczenia mienia na 36 m-cy UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3) • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii / uszkodzeń (CPV 66 51 5000-3) • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji oraz szyb od stłuczenia (CPV 66 51 5000-3) • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3)
W ogłoszeniu powinno być: Ubezpieczenia mienia na 36 m-cy UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji oraz szyb od stłuczenia (CPV 66 51 5000-3) • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3)
 

 Tarnów Op. dnia 13/12/2016r.


Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika


Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną.

Oznaczenie postępowania: ZPE.271.06.2016.

ZAPYTANIA NR 1
(pytania od nr 1 do nr 18)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) informujemy, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zadanie A

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. posiadania, użytkowania, zarządzania lub administrowania  wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 
Odpowiedź Zamawiającego:
Składowisko jest zamknięte, nie było i nie ma składowanych tam odpadów niebezpiecznych, nie składuje się, ani nie  segreguje się tam śmieci. Składowisko jest obecnie w fazie poeksploatacyjnej.

Pytanie nr 2
Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzą: 
•   oczyszczalnia ścieków 
•   usługi dostarczanie wody
•   usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji 
Jeżeli tak prosimy o podanie :
•   jaka jest długość sieci wodociągowej
•   jaka jest długość sieci kanalizacyjnej
Odpowiedź Zamawiającego:
Gmina nie prowadzi działalności związanej z dostawą wody i odbiorem ścieków i kanalizacją oraz nie prowadzi oczyszczalni ścieków. Usługi w tym zakresie zostały przekazane do spółki komunalnej, która nie jest objęta przedmiotowym postępowaniem. Gmina jest w posiadaniu infrastruktury kanalizacyjnej zgodnie z ewidencją środków trwałych, w tym:
Długość sieci kanalizacyjnej:
w Przyworach: 13 435,96 mb
w Kątach op.: 9 985,05 mb
109,24 km sieci wodociągowych.

Pytanie nr 3
Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregokolwiek Członka Władz Gminy były zgłaszane roszczenia  lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają  jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w  zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że nie były zgłaszane takie roszczenia i nie posiada wiedzy w zakresie możliwości powstania roszczeń w przyszłości.

Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych). Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie potwierdza.
Należy podkreślić, że na terenach zarządzanych przez Zamawiającego mogą odbywać się imprezy, których Zamawiający nie jest bezpośrednim organizatorem. Ochrona w tym zakresie jest wprowadzana również w celu zabezpieczenia interesu Zamawiającego na wypadek, gdy mimo braku jego bezpośredniego udziału w organizacji imprezy, uznana zostanie odpowiedzialność Zamawiającego za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie imprez organizowanych przez podmioty niezależne od Zamawiającego. Ponieważ imprezy takie mogą się odbywać na terenach, za utrzymanie których Zamawiający ponosi odpowiedzialność, występuje z tego tytułu ryzyko przypisania odpowiedzialności za szkodę, gdy jest ona następstwem nienależytego utrzymania terenów na których odbywa się taka impreza. W przypadku organizacji imprez przez podmioty zewnętrzne na terenach zarządzanych przez Zamawiającego, Zamawiający  nie  ma  wpływu  na  rodzaj,  sposób  organizacji  i  przebieg  imprezy, w związku z powyższym nie może potwierdzić jak we wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 5
Prosimy o informację jaki przychód z działalności podlagającej pod obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości osiąga Zamawiający, czy ten rodzaj działalności był objęty ochroną na przestrzeni ostatnich 3 lat i jaka była szkodowość z tej działalności?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie prowadzi działalności podlegającej pod obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości.

Pytanie nr 6
Prosimy o wyjaśnienie czy   Zamawiający trudni się usługowo  czynnościami zarządzania nieruchomościami? 
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie trudni się usługowo czynnościami zarządzania nieruchomościami.

Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że  przedmiotem działalności nie jest  świadczenie usług medycznych oraz   żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem działalności Zamawiającego oraz jednostek objętych postępowaniem, nie jest świadczenie usług medycznych, a żadna z jednostek nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, z zastrzeżeniem czynności opieki pielęgniarskiej lub pierwszej pomocy w zakresie działalności oświatowej lub przedszkolnej.

Pytanie nr 8
Prosimy o informacje czy zakres ochrony będzie obejmował prowadzenie działalności transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego (autobusy). Jeśli tak to prosimy i informację ile pojazdów liczy tabor Zamawiającego, czy ten rodzaj działalności był objęty ochroną na przestrzeni ostatnich 3 lat i jaka była szkodowość z tej działalności?
Odpowiedź Zamawiającego:
Gmina Tarnów Opolski nie posiada taboru  autobusowego i nie prowadzi działalności transportowej.

Pytanie nr 9
Jakie franszyzy zostały zastosowane w poszczególnych okresach przy wypłatach odszkodowań
Odpowiedź Zamawiającego:
 Zastosowanie miały franszyzy na poziomie franszyz ustalonych w przedmiotowym zamówieniu.

Pytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne, są przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne;
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 11
Wnioskujemy o potwierdzenie, że wyłączenia w OWU lub WU nie będą miały zastosowania, jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały one włączone  do ochrony .  
Odpowiedź Zamawiającego:
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie postanowienia odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU, w tym wyłączeniami określonymi w OWU, a postanowienia OWU regulujące odmiennie zakres określony w SIWZ nie będą miały zastosowania.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 12
Prosimy o wprowadzenie  definicji kradzieży zwykłej oraz poniższego zastrzeżenia  w treści „Ubezpieczający zawiadomi o fakcie kradzieży policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody.
Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje częściowej zmiany treści Klauzuli kradzieży zwykłej. określonej w Rozdziale IV do SIWZ, Zadanie B, załączniku nr 6 do Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, ubezpieczenia szyb od stłuczenia  przez dopisanie in fine słów: „Ubezpieczający bezzwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin po stwierdzeniu wystąpienia szkody, zawiadomi o fakcie kradzieży policję,”. 

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający odstąpi od  klauzuli  „dodatkowego limitu sumy ubezpieczenia” w związku z zastosowaniem klauzuli „ ograniczenia zasad proporcji”?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie odstępuje od stosowania klauzuli dodatkowego limitu sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 14
klauzula „automatycznego pokrycia dla sprzętu elektronicznego” - prosimy o dopisanie

Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia będzie naliczana przez Ubezpieczyciela w terminie półrocznym. Ubezpieczający zobowiązany jest  zgłosić w terminie do 14 dni po upływie półrocznego okresu ubezpieczenia wzrost wartości sprzętu oraz wykaz nowo nabytego sprzętu. 
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Sposób rozliczenia został określony w Rozdziale V – Istotne dla stron postanowienia umowne.

Pytanie nr 15
klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji – czy Zamawiający zaakceptuje zmienioną treść tej klauzuli:

Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową sprzęt elektroniczny znajdujący się w nowo uruchomionym przez Ubezpieczającego miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych.
Wartość sprzętu elektronicznego objętego automatyczną ochroną ubezpieczeniową nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela nową lokalizację z uwzględnieniem danych dotyczących ubezpieczonego sprzętu do 30 dni po jej uruchomieniu. 
Składka z tytułu włączenia powyższej klauzuli rozliczana będzie przez ................... S.A.  w terminie półrocznym, w systemie pro rata, od dnia wprowadzenia mienia do nowej lokalizacji.
Nowo nabyty stacjonarny sprzęt elektroniczny może być objęty ubezpieczeniem w pełnym zakresie po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych. 
Odpowiedź Zamawiającego:
    Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający  w Klauzuli wandalizmu – zaakceptuje zmianę parametru „60 dni” na „30 dni”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę. 
W związku z tym, w Rozdziale IV SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Karta Ryzyka - Zadanie B – w Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich – w załączniku nr6: Wykaz klauzul brokerskich włączonych do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich, w Klauzuli aktów wandalizmu zmienia się w pkt.3 parametr „60 dni” na „30 dni”.

Pytanie nr 17
czy Zamawiający zaakceptuje treść n/w klauzul:

Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji
Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że:
Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych.
1.    Termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza 3 miesięcy od daty dostawy. 
Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania TUiR WARTA o przekroczeniu 3 miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku TUiR WARTA zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia.
2.    Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.
3.    Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Klauzula - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji
Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie   i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia.
Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwa w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 3 miesięcy.
Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.
TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.
Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących
Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących.
W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej).
Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu.

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia TUiR WARTA S.A. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1.    szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, 
w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
2.    szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz 
z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia –szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.
Odpowiedź Zamawiającego:
    Zamawiający nie akceptuje treści w/w klauzul.

Pytanie nr 18
Zadanie A + B

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowane przez Wykonawcę.
Odpowiedź Zamawiającego:
Patrz, odpowiedź na pytanie 11.

ZAPYTANIA NR 2
(pytania od nr 19 do nr 21)

Pytanie nr 19
W załączniku nr 1.2 do ubezpieczenia OC: W odniesieniu do pkt 2.3.m. – czy na wysypisku są składowane odpady niebezpieczne, czy jest również prowadzona segregacja śmieci.
Odpowiedź Zamawiającego:
    Patrz odpowiedź na pytanie nr1.

Pytanie nr 20
W załączniku nr 1.3 do ubezpieczenia OC: Wykreślenie w pkt 2.q słów „uszkodzeniem lub zniszczeniem upraw, nasadzeń”.
Odpowiedź Zamawiającego:
    Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21
W załączniku nr 1.4 do ubezpieczenia OC: Wykreślenie pkt. 2.1.f, Wykreślenie pkt 2.2.i 
Odpowiedź Zamawiającego:
    Zamawiający wyraża zgodę. 
W związku z powyższym W Rozdziale IV SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Karta Ryzyka – Zadanie A – w załączniku nr 1.4 do ubezpieczenia OC skreśla się pkt 2.1.f. i pkt 2.2.i.

Jednocześnie  informuję,   że  Zamawiający  udzielił  wszystkich  odpowiedzi  na  zapytania Wykonawców.

 


Ogłoszenie nr 362693 - 2016 z dnia 2016-12-08 r.
 
Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:GMINA TARNÓW OPOLSKI
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Kopernika 10, Regon 000273991 , Karina Cebula-Gajowy Dyrektor, ,
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, Regon 001193596, Joanna Migoń-Dyrektor, ,
Przedszkole Publiczne w Kosorowicach, ul. Stefana Batorego 7, Regon 530581392, Małgorzata Przytocka Dyrektor, ,
Publiczne Gimnazjum w Przyworach, ul. Krapkowicka, Regon 001193751 Małgorzata Cybulska po. Dyr., ,
Publiczne Przedszkole w Przyworach, ul. Wiejska 56, Regon 530581400, Monika Cichoń-Dyrektor, ,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, 46-050 Nakło, ul.Strzelecka 49, Regon 01193604, Anna Piątkowska -Dyrektor, ,
Gminny Ośrodek Kultury, 46-050 Tarnów Opolski, Os. Zakładowe 7, Regon 531160497, Ewa Loster -Dyrektor, ,
Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworowa 6, Regon 531413283, Krzysztof Mutz-Wójt, ,
Gminna Biblioteka Publiczna, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Os. Zakładowe 7, Regon 530581340, Barbara Mruk-Dyr., ,
Przedszole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, ul. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski, Regon 530581363, Kinga Patoła-z-ca Dyr.,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, ul. Os. Zakładowe 7,46-050 Tarnów Opolski, Regon 004505850, Halina Pacholczuk-Kierownik,
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski, Regon 531421288, Maria Bochańska-Kierownik
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6, 46050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl, faks 774 644 282.
Adres strony internetowej (URL):
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Tarnów Opolski przeprowadza postępowanie w całości, a zamówienie zostanie udzielone również przez Gminę w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
ww.bip.tarnowopolski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
Numer referencyjny: ZPE.271.06.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
4
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:66515400-7, 66515000-3, 66516400-4, 66514110-0, 66512100-3, 66515100-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 30% wartości zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie RP na warunkach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, poz.1844), jako krajowy lub zagraniczny Ubezpieczyciel, mający oddział lub przedstawicielstwo w Polsce, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że każdy wykonawca spełnia warunek określony powyżej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
na DRUKACH Nr 1.1. i Nr 1.2.,SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
na DRUKACH Nr 1.1. i Nr 1.2. SIWZ
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Druk oferty zgodnie z załącznikiem do SIWZ pełnomocnictwo, jeżeli wymagane
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 50
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w razie zajścia następujących okoliczności: a) Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno – prawna działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie po stronie Ubezpieczyciela, przekształcenie, zmiana lokalizacji, połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie / utworzenie jednostek organizacyjnych Ubezpieczającego; b) Zachodzi potrzeba zabezpieczenia interesów Ubezpieczającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Ubezpieczającego; c) Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność dostosowania do niej warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów podatkowych; d) Zachodzi konieczność zmiany harmonogramu i terminów płatności; e) Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji oznaczenia lub sposobu identyfikacji przedmiotu ubezpieczenia. 5. Zmiany postanowień niniejszej umowy dopuszczalne są również w przypadku, gdy: a) Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek przejścia lub przeniesienia prawa własności ubezpieczonego mienia, wycofania lub likwidacji składników mienia, b) Zachodzi konieczność zwiększenia wielkości zamówienia w danym ryzyku w czasie obowiązywania umowy, w szczególności w przypadku zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek dokonanych inwestycji - konieczność ubezpieczenia nowo nabytych składników mienia lub zwiększenia Sumy Ubezpieczenia w wyniku zwiększenia wartości posiadanego mienia wskutek dokonanych modernizacji lub ulepszenia; c) Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest także, gdy zachodzi konieczność dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową; d) Zachodzi Konieczność podwyższenia Sumy Gwarancyjnej w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej istotnego zmniejszenia na skutek dokonanych wypłat odszkodowań.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: A    Nazwa: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na 36 m-cy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na 36 m-cy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66516400-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 50
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: B    Nazwa: Ubezpieczenia mienia na 36 m-cy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenia mienia na 36 m-cy UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3) • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii / uszkodzeń (CPV 66 51 5000-3) • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji oraz szyb od stłuczenia (CPV 66 51 5000-3) • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
CENA 50
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: C    Nazwa: UBEZPIECZENIA POJAZDÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV 66 51 6100-1) • Ubezpieczenie Auto Casco (CPV 66 51 4110-0) • Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów (CPV 66 51 2100-3)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
CENA 50
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: D    Nazwa: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66512100-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
CENA 50
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50
6) INFORMACJE DODATKOWE: