Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim

Tarnów Opolski: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim
Numer ogłoszenia: 365150 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim , ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644 270, faks 77 4644 270.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek na sezon opałowy 2013/2014 r. do placówek będących pod zarządem Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek. Przewidywaną ilość, asortyment oraz liczbę dostaw opału do placówek zarządzanych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim będących przedmiotem zamówienia przedstawia tabela (p.4.3 SIWZ). Przedmiot zamówienia winien być w asortymencie: orzech - wartość opałowa min. 28 000 KJ/kg, popiół<6%, siarka<0,6% , 8 ton groszek wartość opałowa min. 24 000 KJ/kg, popiół < 8,0%, zawartość siarki 0,9% granulacja 1-4cm, 90 t.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje 1 usługę polegające na dostawie opału o wartości min. 60.000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - Zał. nr do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie ze względu na co najmniej jeden z następujących warunków: zmiany są korzystne dla Zamawiającego np.: obniżające koszty wykonania zamówienia; poprawa wartości sprawności wykonania zamówienia; podniesienie bezpieczeństwa obiektywnie jest to niezbędne do zachowania umowy i realizacji celów, dla których umowa została zawarta. są konsekwencją zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy. w przypadku wzrostu cen u producenta większego niż 15% - dopuszcza się zmianę ceny o kwotę nie wyższą niż 10% ceny przedstawionej w ofercie dla każdego rodzaju towaru.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowe im. M. Kopernika, ul. M. Kopernika 10 w TARNOWIE OPOLSKIM.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowe im. M. Kopernika, ul. M. Kopernika 10 w TARNOWIE OPOLSKIM.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


DOCSIWZ dla przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2012_2013 przez PSP TO.doc (221,00KB)
DOCMUmowa przetarg.TO..docm (19,51KB) 

Podmiot udostępniający: PSP Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Konieczny
Data wytworzenia: 2013-09-09

 

 

 


 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert.pdf (899,69KB)

 

 

Podmiot udostępniający: PSP Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Konieczny
Data wytworzenia: 2013-10-04

 

 

 


 

 

Tarnów Opolski: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim.
Numer ogłoszenia: 424072 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 365150 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644 270, faks 77 4644 270.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę opału na sezon grzewczy 2013/2014 dla placówek zarządzanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek na sezon opałowy 2013/2014 r. do placówek będących pod zarządem Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek. Przewidywaną ilość, asortyment oraz liczbę dostaw opału do placówek zarządzanych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Tarnowie Opolskim będących przedmiotem zamówienia przedstawia tabela (p.4.3 SIWZ). Przedmiot zamówienia winien być w asortymencie: orzech - wartość opałowa min. 28 000 KJ/kg, popiół<6%, siarka<0,6% , 8 ton groszek wartość opałowa min. 24 000 KJ/kg, popiół < 8,0%, zawartość siarki 0,9% granulacja 1-4cm, 90 t..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SAM-BUD-ROL sp. z o.o. sp. k., Fabryczna 2, 47-320 Gogolin, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 54040,00

 • Oferta z najniższą ceną: 54040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59753,40

 • Waluta: PLN.

 

Podmiot udostępniający: PSP Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Konieczny
Data wytworzenia: 2013-10-17