Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski

Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
Numer ogłoszenia: 476614 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Szacunkowe zużycie w energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną 43 Całkowita moc umowna [kW] 73,23 Grupa taryfowa wg OSD po zmianie C12b Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 407,6 Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna zmiana Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego: Umowy sprzedażowe z zawarto na czas do 31.12.2013, umowy dystrybucyjne - na czas nieokreślony Sposób wypowiedzenia umów:Umowy nie wymagają wypowiedzenia. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy:Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii:Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2 Informacja o płatnikach Płatnikiem jest Gmina Tarnów Opolski Informacja o OSD TAURON Dystrybucja SA W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości. Wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz posiadają koncesję z art. 32 ustawy Prawo energetyczne

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował doświadczeniem polegającym na wykonaniu bądź wykonywaniu w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednej dostawy obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej. Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie energii elektrycznej o wolumenie przekraczającym 400 MWh

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o posiadaniu podpisanej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego generalnej umowy dystrybucyjnej na okres realizacji zamówienia -Załącznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia w zakresie: 1. Zmiana miejsca dostawy, 2. Zmiana ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiana ilości punktów poboru energii. 3. Terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, (w szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały dłużej niż jest to określone w przepisach) wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i trwać będzie dwanaście miesięcy. 4. Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów 5. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw, 6. Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, 7. Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy z wyłączeniem zmiany wysokości wynagrodzenia, c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


DOCTarnów Opolski Oswietlenie Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaII.doc (164,50KB)
DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc (35,50KB)
DOCZalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 ustawy.doc (31,00KB)
DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy.doc (30,50KB)
DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (36,00KB)
DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-oĹ_wiadczenie innego podmiotu.doc (32,50KB)
DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc (30,00KB)
DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc (32,50KB)
DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (31,50KB)
DOCZalacznik nr 9 do SIWZ- Wykaz punktółw poboru energii.doc (76,50KB)
DOCZalacznik nr 10 do SIWZ- wzor umowy(1)[1].doc (174,00KB)


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-11-21

 

 

 

 


 

Znak sprawy: GTE.271.18.2013                                                                          Tarnów Opolski, 28.11.2013r.

 

 

 

Zmiana SIWZ

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść Załącznika nr 10 (wzór umowy) stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę zapisu §7 Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw pkt. 1.

 

DOCZalacznik nr 10 do SIWZ- wzor umowy(1)-2.doc (174,00KB)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-11-28

 

 

 


bez tytułu 21.jpeg
bez tytułu 22.jpeg

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-11-29

 

 

 


 

Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
Numer ogłoszenia: 148 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 476614 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Szacunkowe zużycie w energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną 43 Całkowita moc umowna [kW] 73,23 Grupa taryfowa wg OSD po zmianie C12b Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 407,6 Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna zmiana Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego: Umowy sprzedażowe z zawarto na czas do 31.12.2013, umowy dystrybucyjne - na czas nieokreślony Sposób wypowiedzenia umów:Umowy nie wymagają wypowiedzenia. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy:Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii:Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2 Informacja o płatnikach Płatnikiem jest Gmina Tarnów Opolski Informacja o OSD TAURON Dystrybucja SA W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości. Wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134109,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 242,31

 • Oferta z najniższą ceną: 242,31 / Oferta z najwyższą ceną: 290,69

 • Waluta: PLN.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2014-01-02