Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych

Tarnów Opolski: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 50434 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 518106 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych wskazanych w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia, przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. TAURON DYSTRYBUCJA SA, z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków (zwanego dalej OSD). Do ustalenia podstawy zakresu świadczonej usługi mają zastosowanie następujące przepisy, instrukcje i dokumenty: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.Prawo energetyczne - koncesji OSD na dystrybucję energii elektrycznej; Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej OSD (zwanej dalej także IRiESD)przepisy ustawy Kdeks cywilny- aktualnej taryfy dla usługi dystrybucji energii elektrycznej TAURON DYSTRYBUCJA SA, zatwierdzonej w obowiązującym trybie OSD zobowiązany będzie dostarczać energię elektryczną zakupioną przez Zamawiającego od ENERGOMEDIA sp. z o.o własnymi sieciami dystrybucyjnymi do obiektów Zamawiającego. Do realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest jednoczesne obowiązywanie następujących umów: generalnej umowy dystrybucji zawartej pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego, a OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej uczestnika rynku bilansującego odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe sprzedawcy z OSD umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego, a Zamawiającym. Termin wykonywania zamówienia na czas nieokreślony, począwszy od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2014 roku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.30.00.00-6, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Dystrybucja S.A., Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 461971,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 568225,13

 • Oferta z najniższą ceną: 568225,13 / Oferta z najwyższą ceną: 568225,13

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W związku z tym, że z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze w/w usługa dystrybucji energii elektrycznej może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, Gmina Tarnów Opolski odstępuje od zastosowania trybu podstawowego udzielenia zamówienia publicznego w tym zakresie na rzecz zastosowania trybu z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 1 a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) w art. 4 j nadaje odbiorcy energii elektrycznej prawo do swobodnego zawierania umowy na sprzedaż energii elektrycznej w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr GTE.271.15.2013 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro, z firmą Energomedia Sp. z o.o.. Zakup energii elektrycznej jest nierozerwalnie związany z koniecznością jej przesyłu od wytwórcy do nabywcy. Zgodnie z art. 3 pkt. 6a ustawy Prawo Energetyczne, pod pojęciem Sprzedaż należy rozumieć bezpośrednią sprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej wytwarzaniem lub odsprzedaż energii elektrycznej przez podmiot zajmujący się jej obrotem. Prawo energetyczne definiuje pojęcie Przesyłanie jako transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu jej dostarczenia do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych. Zgodnie z art. 3 pkt. 5 wskazanej powyżej ustawy pod pojęciem Dystrybucja należy natomiast rozumieć transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu jej dostarczenia odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii. Zgodnie z nowymi przepisami wybór sprzedawcy energii elektrycznej powinien zostać dokonany przez Zamawiającego w sposób zapewniający konkurencję. Natomiast podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do którego sieci przyłączone są nieruchomości należące do Zamawiającego. O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na danym terenie, którym w przypadku punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 1 dla Gminy Tarnów Opolski jest TAURON DYSTRYBUCJA SA z siedzibą w Krakowie. Poza tym wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych. Udzielenie zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych nie wykracza poza ramy określone w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji energetyki oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2014-02-13