Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyborach ławników sądowych w 2011r

OBWIESZCZENIE
o wyborach ławników sądowych w 2011 r.
 
                                            Wójt Gminy Tarnów Opolski na podstawie art. 158- 163 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz.U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070 ze zm.) w związku ze zbliżającymi się wyborami ławników sądowych na kadencję lat 2012 – 2015  uprzejmie prosi o zgłoszenie kandydatów na ławników do:
1.      Sądu Rejonowego w Opolu
- do Sądu Pracy orzekającego w sprawach z zakresu prawa pracy -        1 ławnik
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1.      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.      jest nieskazitelnego charakteru,
3.      ukończył 30 lat,
4.      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5.      nie przekroczył 70 lat,
6.      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7.      posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1.      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2.      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3.      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4.      adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5.      radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6.      duchowni,
7.      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8.      funkcjonariusze Służby Więziennej.
9.      radni gminy, powiatu, województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia
Wzór karty zgłoszenia można pobrać za pośrednictwem Internetu na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl ; www.tarnowopolski.pl  a także  otrzymać w pok. nr 4 Urzędu Gminy.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:
 
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika
wzór oświadczenia kandydata - dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika
wzór oświadczenia kandydata - dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika
wzór oświadczenia kandydata - dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika
4) dodatkowe oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,
wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika
wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
8) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika
wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika
9) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczneie z innego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia lub innej organizacji zgłaszającej kandydata na ławnika
10) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,
UWAGA: Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa
UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika
zdjęcia kandydata na ławnika
Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy  w pok. nr 4 lub Sekretariacie (pok. nr 6) Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 w  nie przekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie , lub które wpłynęły do Rady Gminy Tarnów Opolski po upływie terminu określonego w § 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Informuję, iż w dniu 14.06.2011 r. wejdzie w życie nowelizacja do ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. , tj. ustawa z dnia 15.04.2011 o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz U.  nr 109  poz. 627)
Niniejsze ogłoszenie uwzględnia ww. nowelizację przewidującą odmienne warunki wymagane dla zgłoszenia kandydata, niż dotychczas.
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2011-06-09