Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje w 2010r zadań w zakresie klutury fizycznej i sportu -termin składania ofert do 6.02.2010r

Wójt Gminy Tarnów Opolski
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizacje w 2010 roku zadań publicznych w zakresie:
 
 KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
 
 
I Nazwa zadania
 
   1/ upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
   2/ organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 
Uczestnikami działań objętych ofertą są osoby zamieszkujące na terenie gminy.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku
1.       Na realizację zadań upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, organizację imprez sportowo-
        rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
planuje się przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości -
140 000 zł
2.       Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z 
        przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
1.       Powierzenie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia
       2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) po podpisaniu stosownej umowy z
       wyłonionym oferentem.
2.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje 
        prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
3.       Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w
        przypadkach:
-         gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
-         gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej
       okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
IV.  Termin realizacji zadań - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r.
V.    Termin składania ofert
1.       Oferty konkursowe na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 06 lutego 2010 roku -  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania …(opis zadania) w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
2.       W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
 
VI. Wysokość dotacji przekazana organizacjom na wykonanie tego samego zadania publicznego w roku 2009.
LZS Tarnów Opolski 137 250zł., Klub Kyokushin Karate w Tarnowie Opolskim 10 000zł.,
      Stowarzyszenie Azjatyckich Sztuk i Sportów Walki Kokusai Bujuts, Keijutsu  Remmei „KOU BU KAI” –  
      2000zł. PZW Oddział Tarnów Opolski – 1 500zł
 
                                                                                                                 WÓJT  
                                                                                                                    (…)
                                                                                                             Zygmunt Cichoń


Pobierz całość: DOCOgłoszenie o konkursie - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2010r.doc (208,00KB)


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Sziroky
Data wytworzenia: 2009-12-09

 

 

 

 


 

 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA REALIZACJĘ W 2010 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE
 KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 
 
LISTA ZŁOŻONYCH OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 
 

Lp
Nazwa oferenta
Wnioskowana kwota na wsparcie zadania w 2010r.
Dotacja otrzymana w 2009
Przydzielona dotacja na rok 2010
UWAGI
1.
Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Tarnowie Opolskim
 
172 000
 
137 250
 
130 500
 
2.
 
PZW Opole
 
 
3 200
 
1500
 
1 000
 
3.
Klub Kyokushin Karate w Tarnowie Opolskim
 
 
16 000
 
10 000
 
7 000
 
 
4
Stowarzyszenie Azjatyckich
Sztuk i Sportów Walki
Kokusai Bujuts, Keijutsu
 Remmei „KOU BU KAI”
 
 
 
6 120
 
 
2 000
 
 
1 500
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           WÓJT GMINY
                                                                                                                                                                                                                                             ( …. )
                                                                                                                                 Zygmunt Cichoń

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Sziroky
Data wytworzenia: 2010-03-25