Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie z dnia 30.06.2011r o przetargu ustnym nieograniczonym -na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod usługi publiczne komercyjne i urządzeń transportu samochodowego w Walidrogach

 
                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony              
                przetarg ustny na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod
                 usługi publiczne, komercyjne i urządzenia transportu samochodowego
                                                 
1.Nieruchomości przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach: 248/155, 249/155 obręb Walidrogi 
 
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr  77904
 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:
 
    248/155 o pow.0.0090 ha
    249/155 o pow.0.6570 ha                    cena wywoławcza                  519.300 zł
                             0.6660 ha
   Podatek Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość
 
4. W planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Walidrogi teren ten przeznaczony jest pod zabudowę usług publicznych, komercyjnych i urządzeń transportu samochodowego.
 
5.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma przeszkód
  w rozporządzaniu nimi.
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 29.08.2011 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 5 września  2011 r. o godz.12 w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864
     Ogłoszenie zostanie wywieszone na okres 2 miesięcy od dn.30.06.11 do dn.31.08.11


                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                              Krzysztof Mutz

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2011-06-30