Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie: Wójt Gminy Tarnów Opolski poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji

                                        
                                                     O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji.
Z kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony – na zastępstwo – w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Wymagania:
1.     Wykształcenie wyższe: budownictwo, inżynieria środowiska lub inny kierunek w przypadku dobrej znajomości procedur procesu inwestycyjnego i doświadczenia w realizacji inwestycji.
2.      Znajomość procedur procesu inwestycyjnego.
3.      Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.
4.      Umiejętność obsługi komputera.
5.      Prawo jazdy kat. B.
6.      Doświadczenie w realizacji inwestycji.
7.      Mile widziana osoba z uprawnieniami budowlanymi.
8.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.      Opracowywanie planów remontów i sposobów modernizacji budynków komunalnych oraz oświatowych.
2.      Realizacja zadań dotyczących budowy i modernizacji dróg gminnych, mostów
     i placów.
3.      Przygotowywanie projektów umów o wykonanie robot budowlanych, projektowych, nadzoru inwestorskiego, itp.
4.      Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy i planach inwestycyjnych,
5.      Nadzór i przeprowadzanie remontów.
6.      Pozyskiwanie funduszy unijnych na inwestycje komunalne.
7.      Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
8.      Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
9.      Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.
10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
 
Wymagane dokumenty:
1.      List motywacyjny
2.      Życiorys zawodowy (CV)
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod   ogłoszeniem)
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Kopia dowodu osobistego.
6.      Kopia prawa jazdy.
7.      Oświadczenia kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania pod ogłoszeniem), że,
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
8.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
9.     Oświadczenie kandydata (do pobrania pod ogłoszeniem), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 
Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w terminie do dnia 30 listopada 2012r.
                                              
Kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
 
 
                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                        
                                                                                                         Krzysztof MUTZ
 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2012-11-22