Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projewkt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Projekt

UCHWAŁA Nr XIII/.../2019

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 25 listopada 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1
Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr III/16/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok.

§ 2
Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4
Deficyt budżetu gminy wynosi 1 829 176,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 593 249,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 235 927,56 zł.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 6
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Projewkt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami.

PDFProjewkt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.pdf (306,48KB)