Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Urząd Gminy  w Tarnowie Opolskim   

tel. 077/4644282, ogłasza przetarg nieograniczony na:

·        Remont tarasu wokół budynku Domu Kultury w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe 7

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 18.07.2005r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju  nr 2 w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowej 6

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami :

·        Zbigniew Bahryj  – pok. 2 Urząd Gminy Tarnów Opolski tel. 077/ 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 16.05.2005 godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.05.2005 godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Oferta na remont tarasu wokół budynku Domu Kultury w Tarnowie Opolskim” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

·        spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

·        profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia

 

Kryteria oceny ofert :

·        cena oferty - 100 %

 

 

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski

 

 

 

Ogłoszenie

 

Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, tryb postępowania – przetarg nieograniczony, nazwa zamówienia:  Remont tarasu wokół Domu Kultury w Tarnowie Opolskim została wybrana oferta firmy MARKIZYN KONRAD Konrad Wójcik, ul. Młyńska 12, Dębie.

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę