Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2020

Zarządzenie Nr OR.0050.136.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 22 listopada 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2020.

 

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art.5 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 688 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XLV/317/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada 2010 r.

  

 zarządza się, co następuje:

§ 1

 

1.Zostaje uruchomiony proces, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie opinii w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

 

2. Celem   konsultacji    społecznych   jest    zasięgnięcie   opinii  organizacji pozarządowych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

3. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 688 ze zm.) działające na terenie Gminy Tarnów Opolski, których cele statutowe związane są w/w uchwałą.

 

4. Formą przeprowadzenia konsultacji jest opinia.

 

§ 2

 

Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2020.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi jednostki organizacyjnej odpowiedzialnemu merytorycznie za w/w projekt uchwały.

 

§ 4

 

 Opinie należy nadsyłać w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia   konsultacji do tut.   Urzędu w kopercie z napisem: Opinia w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej na rok 2020 , lub drogą elektroniczną na adres ug@tarnowopolski.pl

 

§ 5

 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.               

PDFZarządzenie Nr OR.0050.136.2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy tarnów Opolski na rok 2020..pdf (449,08KB)
Sporządziła: Aneta Knapik, w dniu 22.11.2019

Załącznik:

Projekt Budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok
PDFProjekt Budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok.pdf (6,07MB)
Sporządziła: Aneta Knapik, w dniu 14.11.2019