Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.12.2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło

Wójt Gminy Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

Tarnów Opolski, dn. 02.12.2019 r.

ZPŚ.6220.07.2019

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

             Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

 

zawiadamiam
strony postępowania o

 

zakończeniu, na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w dniu 2 grudnia 2019 r. postępowania dowodowego wszczętego na wniosek pełnomocnika inwestora Pana Kazimierza Kurowskiego, Pracowania Projektowa „PROKOM”, ul. Ozimska 8 I p., 45-057 Opole, działającego w imieniu Gminy Tarnów Opolski, z dnia 8 listopada 2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski – Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej” obejmującej budowę drogi pieszo- rowerowej w ciągu ul. Nakielskiej- od ulicy Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim, do ul. Strzeleckiej  (DK 94) w miejscowości Nakło, gm. Tarnów Opolski.

             Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) strony mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony przed wydaniem decyzji w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

             Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Zamówień Publicznych i Promocji Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

 

                                                                                                                                                                                Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                               SEKRETARZ GMINY

Czesław Bargiel

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów Opolski;
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Nakło i Tarnów Opolski;
  3. Strona internetowa Urzędu Gminy Tarnów Opolski, Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl
    na okres od dnia 02.12.2019 r. do dnia 24.12.2019 r.
  4. a/a.