Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2019 r. - oferty cenowe na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski

                                    Tarnów Opolski, 02.12.2019 r.    
                                                                                                                                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE
(w celu rozeznania rynku)

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza do składania ofert cenowych na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 

1. Zamawiający 

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
NIP: 9910462831

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Tarnów Opolski. .Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  na  podstawie  at.  4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 

Zamawiający  wskaże  miejsce  na  terenie  gminy Tarnów Opolski,  do  którego  rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

 

Szacunkowa masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia została ustalona na podstawie złożonych przez zainteresowanych producentów rolnych wniosków i  wynosi:

 • odpady z folii rolniczej  – 23,07 Mg
 • odpady z siatki i sznurka do owijania balotów – 6,40 Mg
 • odpady po nawozach – 4,75 Mg
 • odpady typu Big Bag – 7,96 Mg

Razem szacunkowo: 42,18 Mg 


2.2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

 • ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,
 • załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.
 • transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
 • rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

3.1. spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;
 2. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big Bag;
 3. datę odbioru;
 4. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:
 • folie rolnicze;
 • siatki do owijania balotów i sznurki;
 • opakowania po nawozach;
 • opakowania typu Big Bag;
 1. podpis właściciela/ użytkownika;
 2. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;
 3. pieczęć firmową wykonawcy;

 

3.2. do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz.819),

3.3 wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu :

 • oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

3.4. Wykonawca wykona co najmniej 10 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

3.5. po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

3.6. po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

3.7. wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

3.8. rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.
 • Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
 • Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający uzna warunki za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.

 

5. Termin realizacji zamówienia

Termin  odebrania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej musi być dogodny dla zamawiającego jednak nie dłuższy jak do dnia 30.09.2020 r. Informacje o ustalonym terminie wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie harmonogramu.

 

6. Kryterium oceny ofert

Kryterium oceny ofert – cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 

7. Inne istotne warunki zamówienia

 • Podana ilość wyrobów objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających wnioski stanowiących jednocześnie inwentaryzację wyrobów. Ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy.
 • Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela odpadów od realizacji zadania wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić gminie ryczałtowy wykaz kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.
 • Zlecenie prac i realizacja umowy będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest uzależnione od pozyskania środków, tj. dofinansowania zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Tarnów Opolski przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamawiający zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki które zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia nie zostaną mu przyznane przez NFOŚiGW.
 • Wykonawca po podpisaniu umowy przez Gminę z NFOŚiGW w Warszawie otrzyma od Zamawiającego ostateczny wykaz nieruchomości, z których zostaną odebrane odpady pochodzenia rolniczego.

 

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Tarnów Opolski,”.

 

9. Termin złożenia oferty.

9.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zp@tarnowopolski.pl, faksem na nr 77 46 44 282, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, (sekretariat) do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

9.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

9.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

W załączeniu klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z pozyskiwaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY

Czesław Bargiel

DOCZapytanie ofertowe usuwanie folii rolniczej i innych odpadów.doc (360,50KB)

 

Załączniki:

- Formularz ofertowy
DOCFormularz ofertowy.doc (75,00KB)

- Klauzura informacyjna RODO
DOCXKlauzula informacyjna do Klientów Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.docx (31,17KB)