Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do rejestru działalnośći regulowanej

I. Podstawa prawna.

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
   
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,


II. Wymagane dokumenty

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

III. Sposób załatwienia sprawy:

 • Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

IV. Tryb odwoławczy:

 • Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów Opolski w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

V. Opłaty

 • Opłata skarbowa za dokonanie wpisu: 50 PLN.
 • W przypadku wydania zaświadczenia o dokonanej zmianie w dotychczasowym wpisie należy wnieść dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 PLN.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

VI. Termin załatwienia

 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

VIII. Sprawę prowadzi:

Związek Międzygminny "Czysty Region" ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77/ 466 11 93, 77/ 466 11 97http://www.czystyregion.pl

e-mail:

więcej informacji: https://www.czystyregion.pl/nasz-system/rejestr-dzialalnosci-regulowanej.html