Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego

PROJEKT z dnia 11.12.2019 r.

UCHWAŁA Nr XIV/        /2019
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się, że petycja adwokat Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019 r. i z dnia 29 listopada 2019 r.
w zakresie dotyczącym żądania zmiany przepisów prawa miejscowego nie zasługuje na uwzględnienie.

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski do zawiadomienia wnoszącego petycje
o sposobie ich załatwienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                       Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XIV/        /2019
|Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 18 listopada 2019 r. i 29 listopada 2019 r. do Rady Gminy Tarnów Opolski wpłynęły petycje złożone przez Panią Adwokat Renatę Sutor w interesie publiczny w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do postulatu w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
W pozostałym zakresie, ze względu na treść petycji – zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa – petycja została przekazana do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, działając zgodnie z przepisami § 78 i 79 załącznika do uchwały nr XXX/221/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 568) przeprowadziła w dniu 11 grudnia 2019 r. analizę w tym zakresie i podjęła czynności wyjaśniające. W przedmiotowej sprawie Komisja uzyskała także ustną opinię Radcy Prawnego oraz wyjaśnienia pracownika Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji.

W wyniku dokonanej analizy i przedłożonych wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, co następujące.

Zgodnie z art.11 ustawy o petycjach Komisja zarządziła łączne rozpatrzenie petycji z dnia 18 listopada br. jak
i 28 listopada br. w przedmiocie części punktu 1, tj. zmiany prawa miejscowego, gdyż jedynie w tym zakresie Rada Gminy Tarnów Opolski jest władna do działania prawotwórczego.

W punkcie 1 petycji wnosząca zwróciła się o zmianę przepisów prawa miejscowego we wszystkich Gminach, Powiatach i Województwach w Polsce, w ten sposób aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami, były nieodpłatne oraz aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach.

Po dokonanej analizie komisja stwierdza, że na terenie Gminy Tarnów Opolski występują miejsca parkingowe przed takimi instytucjami jak Kościoły i cmentarze, natomiast są to miejsca bezpłatne i nie pobiera się opłaty za postój na ich terenie. Ponadto na terenie Gminy Tarnów Opolski nie występują szpitale, w tym zakresie nie ma podstawy do rozpatrywania tej kwestii w przedmiocie odpłatności za parking, co więcej z uwagi na to, że brak jest szpitali nie sposób regulować kwestii cen detalicznych sprzedawanej żywności w tych obiektach i nie ma możliwości podjęcia stanowiska oraz jakiejkolwiek interwencji.

Mając powyższe na uwadze komisja sugeruje rozpatrzenie petycji w ten sposób, iż nie zostanie ona uwzględniona.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Tarnów Opolski postanawia odmówić jej uwzględnienia.