Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.143.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarów Opolski na lata 2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr OR 0050.143.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 31 grudnia 2019 roku

 

w sprawie   zmiany    Wieloletniej Prognozy   Finansowej Gminy Tarów Opolski  na   lata  2019-2030 przyjętej uchwałą Nr III/15/2018   Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

Na podstawie art.  229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1. W uchwale    Nr III/15/2018   Rady Gminy Tarnów  Opolski   z   dnia 20 grudnia   2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa  wraz   z prognozą kwoty   długu  na  lata 2019-2030,  otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.bip.tarnowopolski.pl.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.

 

 

Objaśnienia do Zarządzenia Nr  OR 0050.143.2019
Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 grudnia 2019 roku

 

w sprawie   zmiany    Wieloletniej     Prognozy   Finansowej Gminy Tarów Opolski na lata 2019-2030 przyjętą  uchwałą Nr III/15/2018   Rady  Gminy  Tarnów  Opolski z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 ( załącznik) dokonano następujących zmian:

 

W 2019 roku

 

  1. Zwiększono planowane dochody ogółem (kol. 1) o kwotę 185 881,80 zł,

w tym dochody bieżące (kol. 1.1) o kwotę 185 881,80 zł,

w tym z  tytułu  dotacji   i  środków   przeznaczonych   na  cele  bieżące   (kol. 1.1.5)   zwiększono  o kwotę 185 881,80 zł.

 

  1. Zwiększono planowane wydatki ogółem (kol. 2) o kwotę 185 881,80 zł,

w tym wydatki bieżące (kol. 2.1) zwiększono o  kwotę 185 881,80 zł.

 

    

Wprowadzona modyfikacja związana jest ze  zmianą wysokości  dotacji celowej, dokonanej przez Wojewodę Opolskiego.

 

PDFZarządzenie Nr OR 0050.143.2019 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 grudnia 2019 r..pdf (4,71MB)