Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną z dnia 10 stycznia

Tarnów Opolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 501775-N-2020
Data: 10/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tarnów Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6, 46-050  Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl, faks 774 644 282.
Adres strony internetowej (url): http://bip.tarnowopolski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

Gmina Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

 

Tarnów Op. dnia 17/01/2020 r.

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną.

Oznaczenie postępowania: ZPE.271.01.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) informujemy, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

ODPOWIEDŹ1- Zamawiający potwierdza

 1. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

ODPOWIEDŹ2- Zamawiający potwierdza

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron.

          ODPOWIEDŹ2- Zamawiający potwierdza

 1. Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 22.01.2020 r.

ODPOWIEDŹ4- z UWAGI NA ZMIANY SIWZ ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN ZŁOŻENIA OFERT NA 23-01-2020

Klauzule

 1. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia

Klauzula wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%

2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy

Klauzula wypowiedzenia w ubezpieczeniu OC

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy  postanawiają, że w przypadku, gdy

1)     szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2)     nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi i/lub trzeci okres polisowy.

      KLAUZULA 1 i 2 brak zgody na akceptacje klauzul w zaproponowanej treści. Zamiana     

       SIWZ.  Zmiana treści umowy Gen A+B

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

ODPOWIEDŹ1- Zamawiający potwierdza

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

ODPOWIEDŹ2- Zamawiający potwierdza

 1. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDŹ3- Zakres ryzyk jest tożsamy –podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody

 1. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
 1. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic;

ODPOWIEDŹ4a-Tak

 1. czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?
  W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic;

 ODPOWIEDŹ4b-Tak

 1. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie;

ODPOWIEDŹ4c-Tak

 1. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

      ODPOWIEDŹ4d-Takie jak w SIWZ

 1. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat

ODPOWIEDŹ5- Zamawiający potwierdza

 1. W zakresie ubezpieczenia OC  za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,

- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,

- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,

- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

ODPOWIEDŹ- Zamawiającynie wyraża zgody na zmianę SIWZ

 1. Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

ODPOWIEDŹ7- Stan dróg w Gminie Tarnów Opolski określa się jako dobry. Przesłany został również plan inwestycyjny na 2020 r. w którym wykazane są inwestycje w drogi planowane na 2020 r.- brak planu remontów na najbliższe 3 lata

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

ODPOWIEDŹ8- Zamawiający potwierdza

 1. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  

ODPOWIEDŹ9- Zamawiający nie posiada wysypiska śmieci

 1. OC Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) -  prosimy o wprowadzenie podlimitu sumy  gwarancyjnej w wysokości 500.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ10- Gmina nie posiada aktualnie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 1. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych,  lotniczych.

ODPOWIEDŹ11- Zamawiający potwierdza

 1. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

ODPOWIED12- Zamawiający potwierdza

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

ODPOWIEDŹ13- Zamawiający potwierdza

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

ODPOWIEDŹ14- Zamawiający potwierdza nie odpowiadanie ubezpieczyciela

      15. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ15- Zamawiający potwierdza

 1. Prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od wyłączeń ujętych w definicji Czystej straty finansowej w zakresie tego ryzyka będą mieć zastosowanie również inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ16- Zamawiający nie potwierdza

 1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych przez wibrację, drgania, osiadanie gruntu, zapadnięcie się terenu (również budynków i budowli wzniesionych na nim), osunięcie się ziemi lub zalanie przez wody stojące lub płynące.

ODPOWIEDŹ17- zmiana siwz  zał nr 5 dotyczy szkód  spowodowanych przez wibracje, drgania, osiadania gruntu, zapadnięcia się terenu (również budynków wzniesionych na nim), osunięcia ziemi. Wprowadza się limit  400 000zł

18.Szkody wyrządzone przez dostarczoną energię – prosimy o doprecyzowanie od jakich szkód Zamawiający ma być ubezpieczony

ODPOWIEDŹ18-Zamawiający informuje ,że chodzi o szkody osób, podmiotów prowadzących działalność w wynajętych przez Gminę.

 1. Prosimy o dopisanie, że pokrywane koszty będą w granicy sumy gwarancyjnej.

ODPOWIEDŹ19- Zamawiający wyraża zgody na zmianę SIWZ

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje USA, Kanady i Australii.

ODPOWIEDŹ20- Zamawiający potwierdza

 1. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym szkody w pojazdach mechanicznych pracowników, za które ponosi odpowiedzialność ubezpieczony - nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

ODPOWIEDŹ21- Zamawiający potwierdza

 1. Szkody wyrządzone w związku z administrowaniem targowisk, cmentarzami komunalnymi – prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000 zł

ODPOWIEDŹ22- Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu. Zmiana SIWZ zmiana załącznika nr 6 do OC

 1. OC za szkody w rzeczach pozostawionych lub oddanych do szatni, prosimy o podanie:

- jakie mienie jest przechowywane

- gdzie jest przechowywane i w jaki sposób zabezpieczone

ODPOWIEDŹ23-Zamawiający informuje ,że w szatniach przechowywane są buty odzieżplecaki.

Zabezpieczenia - Zabezpieczenia – szatnie zabezpieczone są kluczem

 1. OC najemcy, prosimy o informacji:

- ile nieruchomości jest najmowanych

- jakiego rodzaju są to nieruchomości

- jaki jest stan techniczny nieruchomości

- jakie jest przeznaczenie najmowanych nieruchomości

ODPOWIEDŹ24- Brak nieruchomości wynajmowanych

Czy wynajmowane są jakieś obiekty przez Gminę?

 1. Szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego – prosimy o dodanie zapisu „z zachowaniem prawa do regresu”

ODPOWIEDŹ 25- Zamawiającynie wyraża zgody na zmianę SIWZ

 1. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt (gastronomiczny / woda) ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

ODPOWIEDŹ26- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę . Zmiana SIWZ zmiana załącznika nr 5 do OC

 1. Prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od wyłączeń ujętych w definicji OC za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej w zakresie tego ryzyka będą mieć zastosowanie również inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ27- Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem zapisów w załącznikach nr 1 do wniosku OC

 1. Klauzula przedawnienia - prosimy o dodanie zapisu iż roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się jednak przed upływem lat trzech.

ODPOWIEDŹ28- Zamawiający niewyraża zgody na zmianę

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody: –„wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego”

ODPOWIEDŹ29- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

 1. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 500 000 zł

ODPOWIEDŹ29- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę siwz. Zmiana zał nr 6 do oc

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

Uwaga Zamawiający wnioskował o ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

 1. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)

- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

ODPOWIEDŹ1- Zamawiający potwierdza

 1. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ lub zapytania brokerskiego podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

- sprzętu przeciwpożarowego;

- instalacji elektrycznej i odgromowej;

- instalacji gazowej;

- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

- instalacji gazów medycznych;

- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

- instalacji ciśnieniowych;

- urządzeń dźwigowych.

ODPOWIEDŹ2- Zamawiający potwierdza

 1. Dla budynków starszych niż 50 lat wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA

ODPOWIEDŹ3- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

 1. Prosimy o podanie stanu technicznego zgłaszanych do ubezpieczenia budynków, wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny (szczególnie stan techniczny dachów, orynnowania, stolarki okiennej, elewacji)

ODPOWIEDŹ4- stan techniczny dobry

 1. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
 1. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
 2. budynki przeznaczone do rozbiórki
 3. pustostany
  W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia. 

ODPOWIEDŹ5- Zamawiający potwierdza zgłoszenie takich obiektów

Pustostany – budynki zgłoszone do ubezpieczenia:

 1.        Budynek oddziału przedszkolnego Kąty Opolskie- budynek wystawiony na sprzedaż
 2.        Budynek szkolny, ul. Opolska 53 Kosorowice- planowany jest remont
 3.        Budynek Niemieszkalny przy kotłowni osiedlowej Tarnów Opolski- przeznaczenie- inny- brak mediów
 4.        Nieruchomość Kosorowice( Matejownia) zły stan techniczny- planowany remont- brak mediów

Zastosowane zabezpieczenia- zamek z kluczem

 1. W odniesieniu do

a) budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub

b) pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki

prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

ODPOWIEDŹ6-

Pustostany – budynki zgłoszone do ubezpieczenia:

 1.        Budynek oddziału przedszkolnego Kąty Opolskie- budynek wystawiony na sprzedaż
 2.        Budynek szkolny, ul. Opolska 53 Kosorowice- planowany jest remont
 3.        Budynek Niemieszkalny przy kotłowni osiedlowej Tarnów Opolski- przeznaczenie- inny- brak mediów
 4.        Nieruchomość Kosorowice( Matejownia) zły stan techniczny- planowany remont- brak mediów

Zastosowane zabezpieczenia- zamek z kluczem

 1. W odniesieniu do mienia nieużytkowanego, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

ODPOWIEDŹ22- Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniudo mienia znajdującego się wpustostanach, budynkach w złym lub awaryjnym stanie technicznym na zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

 1. W odniesieniu do wykazu budynków prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

ODPOWIEDŹ8- Zabezpieczenia przewidziane przepisami prawa, Zastosowane zabezpieczenia- zamek z kluczem

 1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada plany w zakresie polityki remontowej i inwestycyjnej.

ODPOWIEDŹ9- Plan inwestycji na 2020 r. został przesłany do pytającego

 1. Szkody spowodowane przez dewastację, szkody w oszkleniu – prosimy o informację na temat podjętych działań mających ograniczyć bądź wyeliminować to ryzyko.

ODPOWIEDŹ10- brak zabezpieczeń

 1. W przypadku dróg, ścieżek rowerowych, mostów, kładek prosimy o informację o ich wartości, całkowitej długości, stanie technicznym, a w przypadku mostów i kładek dodatkowo prosimy o informację o ich lokalizacji, długości przęseł, opis konstrukcji.

ODPOWIEDŹ11- Pytanie dotyczące wartości jest bezpodstawne ponieważ zamawiający nie wnioskuje o ubezpieczenie tego mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

 1. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ12-Wszystkie wskazane w SIWZ lokalizacje były dotychczas ubezpieczone z franszyzami wskazanymi w SIWZ

 1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie zaznaczono inaczej wszelkie limity wskazane w SIWZ są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (rozliczeniowym).

ODPOWIEDŹ13- Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem zapisów w załączniku nr 1 do wniosku OG

 1. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat,

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ14-

Zamawiający informuje że w miejscowościach Kąty Opolski oraz Przywory występowały podtopienia w 1997 r. i 2010 r.

Brak możliwości oszacowania strat w tych latach.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności

 1. Szkody w  wyniku działań pochodnych wyładowań atmosferycznych – prosimy o wyłączenie szkód z tego tytułu

ODPOWIEDŹ15- Zamawiający nie wyraża zgody nawyłączenie

 1. Odnośnie klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowego mienia prosimy o potwierdzenie, że przyszłe lokalizacje będą spełniały wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ16- Zamawiający potwierdza

 1. Odnośnie aktów terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną szkód:
 1. wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

ODPOWIEDŹ17a- Zamawiający potwierdza

 1. Klauzula automatycznego pokrycia dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10 % SU jednak nie więcej niż 1 000 000 zł

ODPOWIEDŹ16- Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. W klauzuli Automatycznego Pokrycia Zamawiający wprowadził limit dla tej klauzuli w wysokości 10% SU

Ubezpieczenie komunikacyjne

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej od pkt 1-8 dotyczy wyłącznie ubezpieczenia AC

ODPOWIEDŹ1-Do ubezpieczenia AC włączone są rozszerzenia 1-17

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU Ubezpieczyciela.

ODPOWIEDŹ2-Zamawiający  zgodnie z SIWZ potwierdza

 1. W odniesieniu do ubezpieczenia AC prosimy o akceptację zapisu że ochroną objęte zostaną pojazdy do 15 lat.

ODPOWIEDŹ3-Zamawiający akceptuje zapis 

 1. W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o akceptację zapisu, że  ochroną assistance objęte zostaną pojazdy które posiadają ochronę w zakresie AC

ODPOWIEDŹ4-Zamawiający akceptuje

 1. Czy zamawiający przewiduje kupno pojazdu o wysokiej su? Np. ponad 2 mln?

ODPOWIEDŹ5- Brak planów zakupu pojazdu o wysokiej SU

 1. Prosimy o podanie pojazdów, które mają zostać objęte Zieloną Kartą.

ODPOWIEDŹ6    PEUGEOT Boxer.

 1. W odniesieniu do ubezpieczenia zielonej Karty proszę o informację czy Zielona Karta ma obowiązywać na terytorium Rosji, Turcji, Tunezji, Maroko, Iranu, Izraela, Azerbejdżanu.

ODPOWIEDŹ7-Nie. Zielona Karta ma obowiązywać na terytorium UE


Ogłoszenie nr 501775-N-2020 z dnia 2020-01-10 r.
 

Gmina Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, Regon 531413283, Krzysztof Mutz-Wójt
Gminny Ośrodek Kultury, 46-050 Tarnów Opolski, Os. Zakładowe 7, Regon 531160497, Ewa Loster -Dyrektor
Gminna Biblioteka Publiczna, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Os. Zakładowe 7, Regon 530581340, Monika Silarska-Dyrektor
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, Regon 004505850, Kierownik Halina Pacholczuk
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Kopernika 10, Regon 000273991 , Małgorzata Gawryś - Zielińska Dyrektor
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, Regon 001193596, Joanna Migoń-Dyrektor
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, 46-050 Nakło, ul.Strzelecka 49, Regon 01193604, Anna Piątkowska -Dyrektor
Przedszkole Publiczne w Kosorowicach, ul. Stefana Batorego 7, Regon 530581392, Dyrektor Anna Nowak
Publiczne Przedszkole w Przyworach, ul. Wiejska 56, Regon 530581400, Monika Cichoń-Dyrektor
Przedszole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, ul. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski, Regon 530581363, Kinga Patoła- Dyrektor
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski, Regon: 531421288, Emilia Steciów-Dzideczek- Kierownik

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6 , 46-050  Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl, faks 774 644 282.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.tarnowopolski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Tarnów Opolski przeprowadza postępowanie w całości, a zamówienie zostanie udzielone również przez Gminę w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.tarnowopolski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie w formie papierowej
Adres:
46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
Numer referencyjny: ZPE.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU i DEWASTACJI UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA; ; UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH; UBEZPIECZENIE POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ UBEZPIECZAJĄCEGO / UBEZPIECZONEGO LUB BĘDĄCYCH W JEGO POSIADANIU; UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66516400-4
66515100-4
66515400-7
66515000-3
66515000-3
66516100-1
66514110-0
66514110-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości nieprzekraczającej 20% zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zakresu zamówienia , o którym mowa w pkt.4.6 na warunkach określonych w ofercie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – Ubezpieczyciele posiadający uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej i prowadzący aktualnie działalność ubezpieczeniową co najmniej w zakresie związanym z przedmiotem niniejszego zamówienia w myśl ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019, poz.381 późni .zm.) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst Dz. U. z 2019r. poz. 2214, tekst jednolity)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten jest spełniony , jeżeli Wykonawca posiada na terenie RP jednostkę organizacyjną prowadzącą likwidację szkód w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem, lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód dotyczących ubezpieczeń objętych zamówieniem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na DRUKACH Nr 1.1. i Nr 1.2.,SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Na DRUKACH Nr 1.1. i Nr 1.2.,SIWZ
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 50,00
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Ubezpieczający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, prócz przesłanek umożliwiających zmianę przewidzianych wprost w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy), również na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy. 4. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 4.1. Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno – prawna działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy, przekształcenie, zmiana lokalizacji, połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie / utworzenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego; 4.2. Zachodzi potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego; Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność dostosowania do niej warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów podatkowych z zastrzeżeniem §8 umowy 4.3. Zachodzi konieczność zmiany harmonogramu i terminów płatności składek. 5. Ubezpieczający przewiduje również zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, - możliwość dokonania zmian w sytuacji gdy: 5.1. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia w tym pojazdów na skutek dokonanych inwestycji - konieczność ubezpieczenia nowo nabytych składników mienia lub zwiększenia Sumy Ubezpieczenia w wyniku zwiększenia wartości posiadanego mienia wskutek dokonanych modernizacji lub ulepszenia środka trwałego ( zob ; § 4 ust 3 umowy) lub 5.2. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek likwidacji lub zbycia składników mienia przez Ubezpieczającego; 5.3. Zachodzi konieczność dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są usługi objęte umową. 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest możliwa także w przypadku zmiany sposobu oznaczenia lub identyfikacji przedmiotu ubezpieczenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-17, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikające z przepisów prawa zobowiązanie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, jeżeli jej powstanie pozostaje w związku z prowadzeniem ustawowej działalności publicznej lub też zostało spowodowane przez osoby za działania których, Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. 2. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna, deliktowa i kontraktowa, z tytułu prowadzonej ustawowej działalności publicznej oraz sprawowania funkcji nadzoru nad jednostkami Ubezpieczającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516400-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 50,00
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenia mienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH; UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU i DEWASTACJI, UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA; UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3, 66515000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 50,00
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: UBEZPIECZENIA POJAZDÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie pojazdów będących własnością Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub będących w jego posiadaniu. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje pełny zakres ubezpieczenia OC, NNW, ASS oraz AC
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516100-1, 66514110-0, 66514110-0, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 50,00
klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

DOCWERSJA EDYTOWALNA 01. do ogł. gm tarnów op _siwz _ 2020 do 221 000.doc (338,50KB)
XLSZAŁĄCZNIK DO OFERTY gm tarnów op_kom 2020_wyk poj.xls (81,50KB)
PDFSIWZ- Ubezpieczenie 2020 ZPE.271.1.2020.pdf (1,54MB)
PDFSCALONY gm tarnw op oc 2 przetarg.pdf (1,75MB)
PDFSCALONY gm tarnów op umowy 2 przetarg.pdf (391,54KB)
PDFSCALONY gm tarnów op pojazdy 2 przetarg.pdf (1,18MB)
PDFSCALONY gm tarnów op og 2 przetarg.pdf (3,56MB)
PDFSCALONY gm tarnów op kr 2 przetarg.pdf (254,95KB)
PDFSCALONY gm taenów op sel 2 przetarg.pdf (751,99KB)
PDF02.10 gmina tarnów op_ubezp 2020_rozdział IV_oc_BUDŻET.pdf (31,19KB)