Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

 1. System rekrutacji do przedszkoli oparty jest o:
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Tarnów Opolski, zgodnie z obwodem przedszkola:
 • w wieku od 3-5 lat, urodzone w latach 2017-2015;
 • 6 letnie, urodzone w 2014 r.;
 • 7-letnie, urodzone w roku 2013, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
 • powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
 1.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Wzór wniosku oraz inne dokumenty dotyczące naboru dostępne będą w każdym przedszkolu.
 2. Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru rodzice składają osobiście w siedzibie przedszkola bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Wzór deklaracji będzie dostępny w każdej placówce. Wypełnione deklaracje należy złożyć w przedszkolu.
 5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danego przedszkola biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca, zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

 1.  

Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkały w danym obwodzie przedszkola (oddziału przedszkolnego)

 1.  

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu zamieszkania dziecka

 1.  

kandydat, zamieszkały w danym obwodzie przedszkola (oddziału przedszkolnego, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, pobierają naukę w trybie stacjonarnym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne

 1.  

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu zamieszkania oraz oświadczenie o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej/ działalności rolnej/nauce

 1.  

deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu przekracza 5 godzin dziennie – liczba punktów

 1.  

oświadczenie rodziców o planowanym pobycie kandydata powyżej 5 godzin dziennie w przedszkolu

 1.  

objęcie kandydata opieką kuratoryjną

 1.  

dokument poświadczający opiekę kuratoryjną

 1.  

rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola w danym roku szkolnym

 1.  

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola

 1.  

miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie przedszkola

 1.  

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu zamieszkania dziecka

 

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym/ uzupełniającym

20 luty –  6 marca 2020 r.

8 –  15 maja 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/ uzupełniającym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 24 marca 2020 r.

do 2 czerwca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27 marca 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30 marca  – 7 kwietnia 2020 r.

8 – 15 czerwca 2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2020 r.

17 czerwca 2020 r.

Załączniki do pobrania: