Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - Polskiej Telefonii Cyfrowej

                                                                                                                                 Tarnów Opolski 2006-01-16

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 32 i 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że dniu 04-11-2005r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Adrianny Puławskiej, działającego w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej Polskiej telefonii Cyfrowej zlokalizowanej na istniejącej wieży przy ul. Ozimskiej 1d w miejscowości Raszowa.
Wniosek oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest do wglądu w Urzędzie Gminy pok. 2 w godzinach od 7:00 - 15:00 . 
W związku z powyższym w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia jak i również składać na piśmie ewentualne uwagi i wnioski.  


                                                                                                                                                  Tarnów Opolski, 2006-04-18

GT-OŚ-DŚ 7627/04/05

ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Adriany Puławskiej z firmy INFRA-TEL Sp. z o.o. w Rybniku, działającej w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia  - rozbudowa bezobsługowej stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie nr 53103 WALIDROGI, zlokalizowanej przy ul. Ozimskiej 1d (działka nr 97) w miejscowości Raszowa, gm. Tarnów Opolski.
Z zebranymi w sprawie dowodami można się zapoznać w referacie Gospodarki Terenowej          i Inwestycji w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, pokój nr 2 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

                                                                                                    Tarnów Opolski, 2006-05-09

GT-OŚ-DŚ 7627/05/05

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski

Zgodnie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:
- w dniu 05.05.2006r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA GSM  oznaczonej jako E40 53103 WALIDROGI, zlokalizowanej przy ul. Ozimskiej 1d (działka nr 97) w miejscowości Raszowa, gm. Tarnów Opolski.


  

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Małgorzata Łukomska
data wytworzenia: 23.01.2006r.