Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
 
 
Na podstawie art. 32 w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 4a i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że:
 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 
Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
Gm. Tarnów Opolski
 
Wnioskodawca: GRE-MEW-GAMBIT
                             ul. Orkana 44/6
                             25-548 Kielce
 
Inwestor: Gmina Tarnów Opolski
                  46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6
                       
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w Urzędzie Gminy Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 6 w dni robocze w godzinach pracy urzędu (pok. nr 3).
 
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
 
    Wójt Gminy Tarnów Opolski
                                                                                                                                                                                                             Zygmunt Cichoń
 
 
 
 
Tarnów Opolski, 2008-07-14
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
 
 
 
Na podstawie art. 32 w związku z art. 19 ust. 2 pkt 4a i 7, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że: w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone postanowienie Wójta Gminy Tarnów Opolski Nr OŚ- DŚ 7627/09/08 z dnia 11.07.2008 r. o nałożeniu o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach Gm. Tarnów Opolski
Z dokumentacją zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski przy ul. Dworcowej 6 w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 3).
 
Uwagi i wnioski można składać w miejscu wyżej wskazanym w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
                                                                                           Zygmunt Cichoń

Tarnów Opolski, 2008-07-21

OŚ-DŚ 7627/09/08
 
ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), zawiadamia się, że w dniu 21lipca 2008 r. przedłożony został raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach, gm. Tarnów Opolski”

planowanego do realizacji przez Gminę Tarnów Opolski, którego obowiązek wykonania został stwierdzony postanowieniem Wójta Gminy Tarnów Opolski znak OŚ-DŚ 7627/09/08 z dnia 11 lipca 2008 r., opracowany przez GRE-MEW-GAMBIT ul. Orkana 44/6, Kielce.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 32 ust. 1, p. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) w dniu 21 lipca 2008r. podano do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.

Z dokumentami dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach, gm. Tarnów Opolski”, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 w pokoju nr 3 w godzinach urzędowania.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, można składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 12 sierpnia 2008 r.

                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                               Tarnów Opolski, 2008-08-06
OŚ-DŚ 7627/09/08

 
                                                                                            Obwieszczenie o rozprawie
  
Zawiadamiam, zgodnie z art.91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), że w dniu 13 sierpnia 2008r. o godzinie  10:00 w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6  odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach, Gm. Tarnów Opolski
W związku z powyższym wzywa się do osobistego stawiennictwa lub przez pełnomocnika wszystkie podmioty mające interes prawny  w tym , aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym.
Informuje się o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.
Zgodnie z art. 94 § 1 kpa nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa Kosorowice, oraz w okolicy planowanego przedsięwzięcia.   
 
                                                                                        Wójt Gminy Tarnów Opolski
                                                                                            Zygmunt Cichoń 

Tarnów Opolski, 2008-08-14
OŚ-DŚ 7627/09/08
  
 
 
ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
 
  
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze. zm.), organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: polegającego Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach Gm. Tarnów Opolski zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 wyżej cyt. ustawy, w terminie 7  dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia  w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim (pokój nr 3).
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
/-/
Zygmunt Cichoń
 
 
 
Do wiadomości :
 
  1. strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
  2.  a/a


 

Tarnów Opolski, 2008-08-22
 
OŚ - DŚ 7627/09/08
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
 w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań
 
 
 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach Gm. Tarnów Opolski zawiadamiam, że:
 
-         w dniu 14 sierpnia 2008r. postanowieniem nr OŚ BSz-7633-86/08 Starosta Opolski uzgodnił środowiskowe uwarunkowania 
-         w dniu 30 lipca 2008r. postanowieniem nr NZ/AL-4325-1-57/08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, uzgodnił środowiskowe uwarunkowania 
 
 W związku z powyższym w dniu 22 sierpnia 2008 r. Wójt Gminy Tarnów Opolski wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach Gm. Tarnów Opolski.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a w każdym stadium postępowania strona może zapoznać się z aktami sprawy. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 w pokoju 3 tel. 077/4644282, w godzinach pracy Urzędu.
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
/-/
Zygmunt Cichoń
 
Otrzymują:
 
  1. strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kpa
 
 

 

Tarnów Opolski, 2008-08-22
 OŚ-DŚ 7627/09/08                                       
 
  
OGŁOSZENIE
 
  
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz. 150 ze zm.)  Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach gm. Tarnów Opolski
 
  1. Decyzja wydana została dla inwestora; Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,  46-050 Tarnów Opolski
  2. Informację o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,  46-050 Tarnów Opolski

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski
/-/
Zygmunt Cichoń
 
 
 
 
Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2008-07-02