Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2020/2021”

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ BOOS.26.1. 2020-formularz ofertowy- po zmianie 21.07.2020 r..docx (131,46KB)
PDFWyjaśnienia do SIWZ z dnia 21.07.2020 r..pdf (1,96MB)


Ogłoszenie nr 563433-N-2020 z dnia 2020-07-17 r.
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej: "Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2020/2021” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, krajowy numer identyfikacyjny 53142128800000, ul. Dworcowa 4 , 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 230, e-mail boos@tarnowopolski.pl, faks 077 4644230wew. 24. Adres strony internetowej (URL): https://boostarnowopolski.naszbip.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak https://boostarnowopolski.naszbip.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: w formie pisemnej Adres: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2020/2021” Numer referencyjny: BOOS.26.1.2020 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2020/2021. II.5) Główny kod CPV: 60112000-6 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8
60172000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Zakres tego zamówienia obejmować będzie do 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielone zostanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy tego zamówienia. Warunki, na jakich zostaną udzielone te usługi: Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację, Umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę formularza ofertowego, Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost, Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, Kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w zamówieniu podstawowym, Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do zapisów w
umowie zamówienia podstawowego. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-06-25 II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych szczegółowych wymagań Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Cześć I i II Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że: − w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub jest w trakcie wykonywania usług, których należyte wykonanie lub wykonywanie zostało potwierdzone przed podmiot, na rzecz
którego były wykonane lub są wykonywane tj.: usługi polegające na przewozie osób o wartości min. 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) − dysponuje minimum jednym środkiem transportu, posiadającym min.7 miejsc siedzących dla pasażerów- dla każdej części. Cześć III Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że: − w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub jest w trakcie wykonywania usług, których należyte wykonanie lub wykonywanie zostało potwierdzone przed podmiot, na rzecz którego były wykonane lub są wykonywane tj.: usługi polegające na przewozie osób o wartości min. 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100); − dysponuje minimum jednym środkiem transportu posiadającym min. 7 miejsc siedzących dla pasażerów i minimum jednym środkiem transportu posiadającym min. 50 miejsc siedzących dla pasażerów. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego wykonawca złoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 3.2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złoży: a) aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 58 z późn. zm.) zgodnie w wymogiem określonym w Rozdziale V pkt. 1.2 b b) Wykaz usług
wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. c) Dowody potwierdzające, że usługi wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, należy złożyć oświadczenie podpisane przez Wykonawcę; d) wykaz pojazdów, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego
30,00
Termin płatności
10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) rezygnacji z wykonania części usług przewozowych, które obejmowało zamówienie; warunkami tych zmian jest wskazanie usługi, która ze względów ekonomicznych lub technicznych nie może lub nie musi być wykonana; 2) zmiany terminu wykonania umowy; warunki takiej zmiany jest wystąpienie zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które uniemożliwiają terminową realizację zadania - w szczególności zdarzenia te obejmują jedną z poniższych przyczyn: − zmiana organizacji pracy szkoły, − niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające organizację nauczania w ustalonych kalendarzem roku szkolnego dniach zajęć, − konieczność odpracowania dni nauki w innych dniach niż ustalonych w kalendarzu roku szkolnego; 3) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 4) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo; 5) wystąpienia zamówienia dodatkowego lub zamiennego niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (np. zmiany ilości uczniów przewożonych na danej trasie, zmiana przebiegu trasy, rozszerzenie bądź skrócenie
trasy itp.); 6) sytuacji nadzwyczajnych związanych z koniecznością zmian przebiegu tras przewozowych na skutek remontów, awarii lub uszkodzeń dróg, mostów bądź innych obiektów, związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia. 2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie o której mowa w ust. 1, zmiany te muszą być korzystne dla Zamawiającego oraz wprowadzone po uzgodnieniu przez obie strony umowy, w formie pisemnego aneksu. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-28, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:
1
Nazwa:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Opolu, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Opolu, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2020/2021. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60130000-8, 60172000-4 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-25 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego
30,00
termin płatności
10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
2
Nazwa:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Strzelcach Opolskich, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Strzelcach Opolskich, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2020/2021. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60130000-8, 60172000-4 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-25 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego
30,00
termin płatności
10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr:
3
Nazwa:
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski, do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Tarnów Opolski.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Tarnów Opolski, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2020/2021. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60130000-8, 60172000-4 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-25 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego
30,00
termin płatności
10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

PDFSIWZ BOOS.26.1. 2020.pdf (618,46KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu 17.07.2020 Dowóz Uczniów.pdf (261,85KB)

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ BOOS.26.1. 2020-opis przedmiotu zamówienia.docx (130,63KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ BOOS.26.1. 2020-formularz ofertowy.docx (131,56KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ BOOS.26.1. 2020-warunki.docx (116,76KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ BOOS.26.1. 2020-wykluczenie.docx (116,37KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ BOOS.26.1. 2020-grupa Kapitałowa.docx (115,98KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ BOOS.26.1. 2020-wykaz usług.docx (119,46KB)

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ BOOS.26.1. 2020-wykaz pojazdów.docx (116,25KB)

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ BOOS.26.1. 2020-umowa.doc (230,50KB)