Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017r -2020r. z perspektywą na lata 2021- 2024

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2017
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 24 maja 2017 r.

 

w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15  ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.1)  ) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.2)) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
 

§ 1. Uchwala  się  aktualizację  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Tarnów  Opolski  na  lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

 

PDFUchwała Nr XXXIII-252-2017 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.pdf (2,22MB)