Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/221/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski

                                                   UCHWAŁA NR XXX/221/2017
                                                   RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

                                                    z dnia 15 lutego 2017 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1)), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala,  co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Tarnów Opolski w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/286/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

 


                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                         /-/ Rudolf Urban

 

PDFUchwała Nr XXX-221-2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski.pdf (682,21KB)