Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała II/12/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski

                                                        UCHWAŁA NR II/12/2018
                                                        RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

                                                        z dnia 23 listopada 2018 r.


w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1), art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia  2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,  funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada  Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Tarnów Opolski, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady  Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski,  wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 17.:
a) w ust. 1 w pkt 4) na końcu zdania . zastępuję się ; i po pkt 4) dodaje się pkt 5)  o następującym brzmieniu: „5) Skarg, Wniosków i Petycji.”;
b) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Radny może być członkiem jednej komisji stałej  z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;
2) § 26. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Sesje Rady Gminy transmitowane na żywo w internecie i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz oraz dźwięk. Nagrania obrad przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia  zakończenia sesji.
2. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.”;
3) w § 35.:
a) ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „3. Interpelacja powinna zawierać krótkie  przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.”,
b) ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „4. Zapytania składa się w sprawach aktualnych  problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przypis  ust. 3 stosuje się odpowiednio.”,
c) ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „5. Interpelacje i zapytania składane na piśmie do  przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego  wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od  otrzymania interpelacji lub zapytania.”,
d) ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „6. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych  odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie  Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”,
e) uchyla się ust. 7,
f) uchyla się ust. 8,
g) uchyla się ust. 9,
h) uchyla się ust. 10;
4) w § 49 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu: „1a. Inicjatywę uchwałodawczą posiada  także grupa mieszkańców gminy w liczbie co najmniej 200 osób, na zasadach określonych odrębną  uchwałą.”;
5) § 55. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przelicza oddane głosy
„za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji,
względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania  w protokole sesji.
3. W przypadku, gdy głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych nie jest możliwe  z przyczyn technicznych, Przewodniczący Rady zarządza i przeprowadza głosowanie jawne  imienne, odczytując w kolejności alfabetycznej obecnych na sesji radnych, którzy informują, czy  głosują „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się” od głosowania.
4. Do przeliczenia głosów Przewodniczący Rady może wyznaczyć radnych.
5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Rady ogłasza wyniki głosowania i nakazuje ich
odnotowanie w protokole sesji.”;
6) po DZIALE VI dodaje się DZIAŁ VIa o następującym brzmieniu:
                                                              „DZIAŁ VI.
                                                                       a
                                             Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
§ 100a. 1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie:
1) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) składanych przez obywateli wniosków i petycji.
2. Rada Gminy, w uchwale o powołaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa skład  osobowy komisji oraz liczbę jej członków, która nie może być mniejsza niż 3.
§ 100b. 1. Jeżeli Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzna, że Rada Gminy nie jest właściwa do
rozpoznania skargi, Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Rady  z wnioskiem o przesłanie jej organowi właściwemu.
2. Komisja w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi, o której mowa w § 100a. ust. 1 pkt 1, występuje odpowiednio do Wójta Gminy albo właściwego kierownika  gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o złożenie wyjaśnień, wskazując termin udzielenia  odpowiedzi.
3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym po uzyskaniu wyjaśnień, o których  mowa w ust. 2 Komisja zajmuje stanowisko w sprawie i przekazuje je Przewodniczącemu Rady  Gminy.
4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji
biorący udział w głosowaniu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

                                                                                     
                                                                                  Przewodniczący
Rady Gminy
                                                                                                 /-/ Rudolf Urban

 

PDFUchwała II.12.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski.pdf (100,39KB)