Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w trybie zdalnym w dniu 28 grudnia 2020


O G Ł O S Z E N I E


w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00
odbędzie się zdalna sesja Rady Gminy Tarnów Opolski


Porządek obrad:
1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy;
2. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przedstawienie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Rady Gminy,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3) odczytanie opinii i wniosków Komisji stałych Rady Gminy;
4) wystąpienie Wójta Gminy i przedstawienie jego stanowiska na temat opinii i wniosków poszczególnych Komisji;
5) debata nad projektem budżetu;
6) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Rady Gminy;
7) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
8) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2021 rok.
8. Podejmowanie uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków;
2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.;
3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
4) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnów Opolski.
9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski;
10. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy;
11. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;
12. Interpelacje i zapytania radnych;
13. Wolne wnioski i informacje;
14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

U W A G A !!!
Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.


PDFOgłoszenie o sesji Rady Gminy w trybie zdalnym w dniu 28 grudnia 2020.pdf (108,67KB)