Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Nr. OR.0050.264.2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2021 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

Zarządzenie nr OR.0050.264.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2021 r. na realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 r.

 

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2019 r. poz. 688 oraz t .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego i OC.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski, stronie Organizacji Pozarządowych www.ngo.tarnowopolski.pl, a także w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr. OR.0050.264.2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2021 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.pdf (1,34MB)