Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się informacje dotyczące terminów, zasad i kryteriów obowiązujących postępowaniu rekrutacyjnym do szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów Opolski na rok szkolny 2021/2022, które mogą być pomocne w wypełnieniu i przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w wybranej placówce. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z placówką szkolną.

 

PODSTAWA PRAWNA

System rekrutacji do klas I szkół podstawowych oparty jest o:

 • Zarządzenie Nr OR.0050.270.2021 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/20222 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski.
 • zapisy określone w art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz Uchwałę nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 •  zapisy uchwały NR IX/72/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia granic ich obwodów

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie zgłoszenia.

2. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej.

3. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej dotyczą uczniów urodzonych w 2014 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego.

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które wdanym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2015 roku), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca, zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

 1.  

w danej szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo kandydata

 1.  

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub inny dokument potwierdzający spełnienie kryteriów

 1.  

niepełnosprawność kandydata

 1.  

orzeczenie o niepełnosprawności kandydata

 1.  

miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły

 1.  

oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców (opiekunów prawnych)

 1.  

w obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni kandydata ( np. babcia, dziadek) wspierający rodziców(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

 1.  

oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych kandydata

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/uzupełniającym

22 luty –  5 marca 2021 r.

10 maja –  17 maja 2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/uzupełniającym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 8 marca – 26 marca 2021 r.

18 maja do 4 czerwca 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 marca 2021 r.

7 czerwca 2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

30 marca  –  7 kwietnia 2021 r.

8 czerwca – 16 czerwca 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2021 r.

17 czerwca 2021 r.

 

Załączniki do pobrania:

 

DOCXOgłoszenie - rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021 2022.docx (121,61KB)