Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/82/03
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim
z dnia 29 grudnia 2003r


w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039 i Nr 186, poz.1888) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1


Określa się wzory formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru od nieruchomości:
1) dla osób fizycznych – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały,
2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2


Traci moc uchwała Nr III/14/02 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.