Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 49, 46-050 Nakło z dnia 17 maja 2021r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.294.2021
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 17 maja 2021r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 

 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakle z siedzibą przy ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski zwany dalej „konkursem”.
 2. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.
 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do Zarządzenia nr. OR.0050.294.2021
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 17 maja 2021 r.

 

 

WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAKLE,
UL. STRZELECKA 49, 46-050 NAKŁO

 

 1. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm., zwanego dalej rozporządzeniem tj.: jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz:

a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole bądź posiada wykształcenie wyższe i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Publicznej Szkole Podstawowej w Nakle, ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło;

b) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

 • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 • w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

g) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

j) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną
na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;

 1. Do konkursu może przystąpić również osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym spełniającym wymagania określone w pkt 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego:

a) zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub

b) zatrudnionym na stanowisku innym niż określone w pkt 2 lit. a, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku,
na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

c) urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo,

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 1): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3.  w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.) lub
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 12 i 13.

 

 1. TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle” w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
 2. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do Urzędu Gminy Tarnów Opolski.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POWIADAMIANIA KANDYDATÓW O TERMINIE I MIEJSCU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnów Opolski. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ - dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych Panią Anetą Gierłach można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
 3. wykonania umowy, której z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach i na podstawie wskazanych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 1. podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych /tzw. podmiot przetwarzający,  
 3. inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania/ przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych /w szczególności archiwizacji/ lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec Administratora. 
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,
 3. uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator, za wyjątkiem określonym w art. 17 ust 3 RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO została cofnięta, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pan  sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;
 1. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
 • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a  sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Pan do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu także prawo do:
 1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w sytuacji gdy przetwarzanie: - oparte jest na wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; lub
 • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi,
 2. przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 1. żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie możliwe:
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 • zawarcie czy też wykonanie umowy.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.294.2021 z dnia 17.05.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle.pdf (1,02MB)