Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnów Opolski

Zarządzenie nr OR. 120. 24. 2021
Wójta Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia 18 maja 2021 r.

 

w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 9a i 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Na terenie Gminy Tarnów Opolski wprowadzam do stosowania Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Głównymi celami Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest:

 1. Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1).
 2. Zapewnienie prywatności osób, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego.
 3. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 4. Bezzwłoczne zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa, w tym naruszenia zasad ochrony danych, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących.

 

§ 3

Sekretarza Gminy zobowiązuję do nadzoru nad realizacją niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                                           do Zarządzenia nr OR. 120. 24. 2020

                                                           Wójta Gminy w Tarnowie Opolskim

                                                                                                               z dnia 18 maja 2021 r.


Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego zlokalizowanego pod adresem Administratora Danych:

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6. tel.: 77 464 42 82 fax: 077 46442 82 wew. 60, e-mail: ug@tarnowopolski.pl, w tym miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

§ 2

Pojęcia:

 1. Administrator danych osobowych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 2. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)

- możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

 1. Dane biometryczne - oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne,
 2. Monitoring (wideonadzór) – zdalny odbiór obrazu lub obrazu i dźwięku z przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w określonych punktach w pobliżu monitorowanego obszaru.
 3. System monitoringu – zespół kamer, urządzeń przesyłowych, elektronicznych nośników danych, urządzeń rejestracji danych, urządzeń odtwarzających zarejestrowane dane oraz oprogramowania wykorzystywanego w celu osiągnięcia określonej funkcjonalności w zakresie monitoringu.
 4. Kamera – urządzenie służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału analogowego lub cyfrowego zapisywalnego na elektronicznych nośnikach informacji.
 5. Rejestracja obrazu – proces zapisu na określonego typu nośniku danych sygnałów elektromagnetycznych lub informacji cyfrowej powstałych w wyniku przekształcenia obrazu znajdującego się w polu widzenia kamery do postaci sygnałów elektromagnetycznych lub cyfrowych.
 6. System rozpoznawania/analizy obrazu – oprogramowanie lub urządzenie umożliwiające w czasie rzeczywistym identyfikację obiektów, które znalazły się w polu widzenia kamery, a także ocenę ich zachowań lub intencji.

 

§ 3

Na terenie Gminy Tarnów Opolski prowadzony jest monitoring zewnętrzny z wykorzystaniem kamer przemysłowych oraz foto pułapek.

 

§ 4

Celem monitoringu jest:

 1. Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1).
 2. Zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ludzi imienia poprzez ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób we celu wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych.
 3. Ograniczenie nagannych zachowań, kradzieży, włamania oraz innych zdarzeń niepożądanych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców.
 4. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.
 5. Ustalanie sprawców czynów nagannych ( zniszczenia mienia, kradzieży itp.).
 6. Wyeliminowanie aktów wandalizmu.

 

§ 5

Informacje o monitoringu:

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
 4. Monitoring nie narusza prawa prywatności osób, które przebywają w zasięgu monitorowania.
 5. Obszary objęte szczególną ochroną prywatności nie są monitorowane.
 6. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

 

§ 6

1) Systemem monitoringu wizyjnego objęte są:

- skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul. Skalną w Tarnowie Opolskim;

- skrzyżowanie ul. Klimasa z ul. Powstańców Śląskich w Tarnowie Opolskim;

- skrzyżowanie ul. Klimasa z ul. Nakielską w Tarnowie Opolskim;

- skrzyżowanie ul. Tarnowskiej z ul. Krapkowicka w Przyworach;

- skrzyżowanie DW 423 z ul. Kościelną w Kątach Opolskich;

- skrzyżowanie ul. Opolskiej z ul. Świętego Jacka w Kosorowicach;

- skrzyżowanie DK 94 ( ul. Opolska) z ul. Dąbrowicką w Walidrogach;

- skrzyżowanie DK 94 ( ul. Strzelecka) z ul. Tarnowską w Nakle;

- skrzyżowanie ul. Ozimskiej z ul. Nakielską w Raszowej.

Ponadto w miejscach zagrożonych dewastacją, niszczeniem mienia oraz zanieczyszczaniem środowiska umieszczane są przenośne kamery wizyjne ( foto pułapki).

 

§ 7

 

Sposób rejestrowania obrazu, udostępniania danych oraz warunki bezpieczeństwa:

 1. Oprogramowanie rejestrujące i zapisujące obraz znajduje się w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Dostęp do pomieszczenia mają tylko osoby upoważnione.
 2. Dane z systemu monitoringu udostępnia się na żądanie właściwym uprawnionym organom: Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań. Dane udostępnia się wraz z protokołem przekazania danych z systemu monitoringu na nośniku elektronicznym.
 3. Prowadzi się rejestr udostępniania nagrań z monitoringu.
 4. Okres przechowywania nagrań wynosi do 30 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie.
 5. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia, nadane przez Administratora Danych Osobowych.
 6. W sytuacji, gdy osoba składająca żądanie jest uczestnikiem zdarzenia zarejestrowanego przez kamerę, ale nie bierze w nim aktywnego udziału (tzn. tylko wtedy, gdy jest przypadkowym uczestnikiem zdarzenia) należy stosować operację „zakrywania” wizerunku skarżącej się osoby.
 7. Osoby, które zostały objęte monitoringiem mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Administrator Danych.

 

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.120.24.2021 Wójta Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 18 maja 2021r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnów Opolski.pdf (993,17KB)