Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Tarnów Opolski do Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu oraz przyjęcia jego Statutu

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR XXXII/……/2021
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia … października 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Tarnów Opolski do Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu oraz przyjęcia jego Statutu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 29 ust. 1 pkt 2 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. nr 52, poz. 1707, z 2010 r. nr 8, poz. 129, z 2011 r. nr 107, poz. 1306, z 2012 r. poz. 995, z 2015 r. poz. 2070, z 2019 r. poz. 1102 i z 2020 r. poz. 2837), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Gmina Tarnów Opolski przystępuje z dniem 1 kwietnia 2022 r. do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, w celu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski.

 

2. Gmina Tarnów Opolski przyjmuje statut Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ogłoszony w obwieszczeniu  Wojewody Opolskiego z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. nr 52, poz. 1707, z 2010 r. nr 8, poz. 129, z 2011 r. nr 107, poz. 1306, z 2012 r. poz. 995, z 2015 r. poz. 2070, z 2019 r. poz. 1102 i z 2020 r. poz. 2837).

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz udzielenie na ten cel odpowiedniego majątku.

W dniu 30 czerwca 2021 r. Rada Gminy Tarnów Opolski pozytywnie zaopiniowała przystąpienie Gminy Tarnów Opolski do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, w celu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Tarnów Opolski.

W odpowiedzi na przyjęta przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwałę, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 8 lipca 2021 r. podjęło uchwałę nr LXXVIII/14/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Tarnów Opolski do Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu. Przystąpienie Gminy Tarnów Opolski do związku nastąpiłoby z dniem 1 kwietnia 2022 r. Zgoda na przystąpienie została wyrażona warunkowo, uzależniono ją od podjęcia przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Tarnów Opolski do Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz przyjęcia Statutu Związku w terminie do 30 listopada 2021 r.

Przyjęcie przez Radę Gminy Tarnów Opolski przedmiotowej uchwały o przystąpieniu do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz przyjęcie jego statutu jest warunkiem koniecznym do przekazania do realizacji Związkowi zadań związanych z gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnów Opolski.

 

PDFProjekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Tarnów Opolski do Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu oraz przyjęcia jego Statutu.pdf (684,33KB)