Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

                                                                                                                                                      P R O J E K T                                                       

                         Uchwała Nr XXXII/   /2021                              
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 25 października 2021 r.

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zmienia się uchwałę    Nr XXIV/187/2020   Rady    Gminy   Tarnów   Opolski   z   dnia 28 grudnia  2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.

1. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2031 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2024  stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXI/      2021

Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia  25 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2031 ( załącznik nr 1) dokonano następujących zmian:

W 2021 roku

1. Zwiększono planowane  dochody ogółem (kol. 1) o kwotę 82 959,72 zł, w tym   dochody  bieżące (kol. 1.1) o kwotę 863 066,08 zł, w tym:

  • dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1) zwiększono o kwotę 330 000,00 zł,
  • z tytułu  dotacji  i  środków   przeznaczonych   na   cele  bieżące   (kol. 1.1.5)   zwiększono o kwotę 99 066,08 zł,
  • pozostałe dochody bieżące (kol. 1.1.5) zwiększono o kwotę 434 000,00 zł

 

2. Zwiększono planowane wydatki ogółem (kol. 2) o kwotę 863 066,08 zł, w tym wydatki bieżące (kol. 2.1) o  kwotę 863 066,08 zł.

W 2022 roku

W informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych  zwiększono wartość    wydatków     objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy   (kol. 10.1) o   kwotę  309 600,00 zł,.

 

W załączniku Nr 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1)  „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2022-2036”
Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 9 600,00 zł
Rok realizacji: 2022.

2) „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GOK w Miedzianej”
Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 300 000,00 zł
Rok realizacji:2022.

 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (305,35KB)
PDFZałącznik nr 1 WPF.pdf (144,38KB)
PDFZałącznik nr 2 WPF.pdf (137,65KB)