Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola

Projekt

 

                                                                     Uchwała Nr   XXXII /        /2021
                                                                     RADY  GMINY   TARNÓW  OPOLSKI

                                                                     z dnia 25 października  2021r.
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372), w związku z  art. 60a  ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 75 ze zm. ) - Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§1.

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opole, na okres od 01.11.2021r. do 31.12.2021r.

 

§2.

Środki finansowe przeznaczone na realizację porozumienia zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Tarnów Opolski w wysokości 400,00zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Gminie Tarnów Opolski i objęte opieką w żłobkach na terenie Miasta Opola.

 

§3.

Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do zawarcia porozumienia, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola.

 

Zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 75 ze zm.), gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu innej gminy. Gminy, na mocy podpisanego porozumienia, mogą współuczestniczyć w finansowaniu pobytu dzieci z terenu gminy w żłobkach na terenie innej gminy.

Podjęcie powyższej uchwały pozwoli na zawarcie porozumienia z Miastem Opole, w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opole, w okresie od 01.11.2021r. do 31.12.2021r.

 

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola.pdf (439,91KB)