Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów Opolski

P r o j e k t

Uchwała Nr                2021
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 listopada 2021 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 6 i Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ l. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski w wysokości:

1. wynagrodzenie zasadnicze 10 250,00 zł;

2. dodatek funkcyjny 3 150,00 zł;

3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Ponadto Wójtowi Gminy Tarnów Opolski przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XX/148/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2021 r.


 

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów Opolski

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy, wynika z konieczności dostosowania w/w uchwały do obowiązujących przepisów. W dniu 1 listopada 2021 r. weszła w życie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) zmieniająca sposób i limity wynagradzania m.in. dla osób piastujących stanowiska wójtów gmin wiejskich. W/w ustawa znowelizowała brzmienie art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie ust. 3 oraz poprzez dodanie ust. 4. Zgodnie z ich nowym brzmieniem: maksymalne wynagrodzenie wójta gminy nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). Minimalne wynagrodzenie wójta gminy nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 (rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych). Maksymalne wynagrodzenie na stanowisku wójta gminy stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a także kwoty dodatku specjalnego.

 

Wobec tego, że wynagrodzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski po wejściu w życie w/w przepisów jest wypłacane w wysokość niższej niż minimalne zachodzi obowiązek zmiany wysokości przedmiotowego wynagrodzenia. Mając przy tym na uwadze nakład pracy, dyspozycyjność, zaangażowanie oraz zakres odpowiedzialności Wójta Gminy Tarnów Opolski ustalone wynagrodzenie winno być w wysokości wyższej niż wynagrodzenie minimalne. Mając przy tym na uwadze staż pracy Wójta Gminy Tarnów Opolski, rangę zajmowanego przez niego stanowiska, a także obecną siłę nabywczą pieniądza i koszty życia, zasadne jest ustalenie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów Opolski w wysokości maksymalnej. Maksymalne wynagrodzenie wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców wg obowiązujących przepisów wynosi:

1. wynagrodzenie zasadnicze 10 250,00 zł;

2. dodatek funkcyjny 3 150,00 zł;

3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Tak ustalone wynagrodzenie nie będzie wygórowane, a odpowiednie do zajmowanego stanowiska, doświadczenia i umiejętności Wójta Gminy Tarnów Opolski.

W myśl art. 18 Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) przepisy tej ustaw, w zakresie m. in. zmieniającym sposób i limity wynagradzania wójtów gmin, mają zastosowanie do ustalania wysokości ich wynagrodzeń od dnia 1 sierpnia 2021 r. Z powyższych przyczyn ustalone wynagrodzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski niniejszą uchwałą będzie obowiązywało od dnia 1 sierpnia 2021 r.

 

 

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów Opolski.pdf (920,05KB)