Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Miedziana i Przywory

Projekt          

                                             

UCHWAŁA  Nr  XXXIII/       /2021
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia  29  listopada 2021 r.

 

   w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości  Miedziana i Przywory.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9  /lit „a”/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U  z  2021 r. poz. 1372 ze zm. ) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje :     
                                                                                                              

§ 1.Wyraża się  zgodę na nieodpłatne nabycie  nieruchomości na rzecz Gminy Tarnów Opolski   oznaczonych  działkami: nr 315/50 o pow. 0,0075 ha km 1 obręb Miedziana, nr 1444/65 o pow. 0,0082 ha km 1 obręb Przywory, nr 1467/65 o pow. 0,0740 ha km 1 obręb Przywory, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1O/00071462/9

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.                                                                                                                                     

                                    

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

          Z wnioskiem o nieodpłatne zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Tarnów Opolski wystąpił Zarząd Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Miedzianej, która prawie od dwóch lat nie prowadzi już działalności  a wspomniane działki uniemożliwiają im zgodnie z prawem wykreślić Spółdzielnię z rejestru.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana działka 315/50 km 1 oznaczona jest  symbolem KD PJ i stanowi część ciągu pieszo-jezdnego. Nabycie przedmiotowej nieruchomości usprawni sieć dróg komunikacyjnych w gminie do drogi publicznej.

Działka 1444/65 km 1 obręb Przywory oznaczona jest symbolem R – tereny rolne i leży w sąsiedztwie nieruchomości gminnych a jej nabycie wspomoże w  realizacji  zdań własnych gminy.

Działka 1467/65 km 1 obręb Przywory oznaczona jest symbolem KDW – droga wewnętrzna i sąsiaduje z działką 1465/58 będącą własnością Gminy Tarnów Opolski. Przejęcie wspomnianej działki usprawni sieć dróg komunikacyjnych w gminie.

 

PDFProjekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Miedziana i Przywory.pdf (3,59MB)