Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Projekt

UCHWAŁA Nr XXIII/…./2021   

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 29 listopada 2021 r.
 

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2022”.
 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z  2020r., poz. 1057 ze zm. ) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” -  stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały

 

Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej jest podstawowym zadaniem gminy. Realizując swoje zadania Gmina może, i często korzysta z pomocy innych instytucji i organizacji takich jak organizacje pozarządowe.

Współpraca Gminy z organizacjami nie wynika jedynie z obwarowań prawnych i ustawowej konieczności uchwalania rocznego programu współpracy, ale przede wszystkim      z dostrzegania korzyści wynikającej z tej współpracy. W organizacjach pozarządowych pracują pasjonaci, ludzie całym sercem zaangażowani w działania na rzecz społeczności lokalnej. Jednakże dla zapewnienia wysokiej jakości realizacji zadań publicznych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych; ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na organy administracji publicznej nałożony został obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej działalność pożytku publicznego w swoim zakresie odpowiada zadaniom tych organów.

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 3 powołanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy.

Program został opublikowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 02.11-15.11.2021 r. Do przedmiotowego programu nie złożono opinii, która była formą przeprowadzenia konsultacji.

 

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.pdf (6,55MB)