Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej

P R O J E K T                                                       

                                                                                                    Uchwała Nr XXXIII/     /2021                               

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 listopada 2021 r.

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zmienia się uchwałę    Nr XXIV/187/2020   Rady    Gminy   Tarnów   Opolski   z   dnia 28 grudnia  2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.

1. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2031 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2024  stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/    /2021

Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia  29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2031 ( załącznik nr 1) dokonano następujących zmian:

 

W 2021 roku

 

1. Zwiększono planowane  dochody ogółem (kol. 1) o kwotę 539 013,96 zł, w tym   dochody  bieżące (kol. 1.1) o kwotę 539 013,96 zł, w tym:

  • z subwencji ogólnej (kol. 1.1.3) zwiększono o kwotę 96 176,00 zł,
  • z tytułu  dotacji  i  środków   przeznaczonych   na   cele  bieżące   (kol. 1.1.5)   zwiększono o kwotę 149 717,00 zł,
  • pozostałe dochody bieżące (kol. 1.1.5) zwiększono o kwotę 293 120,96,00 zł

2. Zwiększono planowane wydatki ogółem (kol. 2) o kwotę 539 013,96 zł, w tym:

  • wydatki bieżące (kol. 2.1) o  kwotę 511 013,96 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (kol. 2.2.1) zwiększono o kwotę 12 500,00 zł,
  • wydatki majątkowe (kol. 2.2) o kwotę 28 000,00 zł.

3. W informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych  zmniejszono wartość    wydatków     objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy   (kol. 10.1) o   kwotę  246 630,00 zł

 

W 2022 roku

 

W informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych  zwiększono wartość    wydatków     objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy   (kol. 10.1) o   kwotę  1 399 630,00 zł,.

 

W 2023 roku

 

W informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych  zwiększono wartość    wydatków     objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy   (kol. 10.1) o   kwotę  28 050,00 zł,.

 

W załączniku Nr 2

 

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1)  „Budowa ul. Kościelnej w miejscowości Kosorowice”

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 1 303 000,00 zł.

Rok realizacji: 2022.

2) „Wykup sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Polnej w Nakle”

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 28 050,00 zł

Rok realizacji:2023.

 

Wprowadzona zmiany w zadaniu pn. „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nakło, Raszowa i Walidrogi”. Zmianie uległ rok realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogram płatności.

 

PDFProjekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf (197,99KB)

PDFZałącznik nr 1 do WPF.pdf (2,98MB)

PDFZałącznik nr 2 do WPF.pdf (102,69KB)