Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

                                                                                                                                                                           PROJEKT
Uchwała nr …../………./2021
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia ….. grudnia 2021 r.

 


w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3, i 4a i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje:

§ 1.  W uchwale nr XVII/136/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca  2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 1060), wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 38,00 zł na osobę miesięcznie, a w przypadku gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 4 – w wysokości 152,00 zł  oraz po 25,00 zł od każdej kolejnej osoby powyżej czterech.”,

  1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 114,00 zł na osobę miesięcznie.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski nr XXXIII/274/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Uzasadnienie:
 

W uchwale Rady Gminy Tarnów Opolski nr XXXIII/274/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty błędnie wpisano wysokości stawek. Stawki opłat wskazane w przedłożonym projekcie uchwały (tj. 38,00 zł na osobę miesięcznie, a w przypadku gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 4 – w wysokości 152,00 zł  oraz po 25,00 zł od każdej kolejnej osoby powyżej czterech) omawiane były na komisjach rady gminy, natomiast w treści uchwały omyłkowo podano inne stawki. Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności poprawy brzmienia podjętej uchwały tj. niezgodnie z intencją i zamiarem organu stanowiącego. Ze względów technicznych i praktycznych postanowiono o podjęciu uchwały na nowo w pełnym brzmieniu, usuwając powstały błąd.

 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf (301,69KB)