Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2022 rok

Projekt


                                                                               Uchwała Nr
                                                                     Rady Gminy Tarnów Opolski
                                                                                z dnia 2021 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2022 rok.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 45 671 216,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości                                 38 323 801,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości                            7 347 415,00 zł,
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2
Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 49 757 817,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 38 016 220,00 zł
- jak w załączniku Nr 2, Tabela 1.
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 741 597,00 zł
- jak w załączniku Nr 2, Tabela 2.

§ 3
Deficyt budżetu w wysokości 4 086 601,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1 799 955,00 zł
3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 286 646, 00 zł

§ 4
Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 5 286 601,00 zł,
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł,
- jak w załączniku Nr 3.

§ 5
Tworzy się:
1) rezerwę ogólną w wysokości 190 000,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości 110 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 7
Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

§ 8
Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 150 000,00 zł.

§ 9
Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 720 000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 1 075 000,00 zł.

§ 10
Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12
Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13
Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1 000 000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości w wysokości 2 000 000,00 zł,
2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania,
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Projekt Budżetu Gminy na 2022 rok.pdf