Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

                                                                                                                                                       Projekt

Uchwała Nr
     Rady Gminy Tarnów Opolski
       z dnia grudnia 2021 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust. 1 pkt 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022– 2032 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2
Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań w tym załączniku oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy.

§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

§ 6
Traci moc uchwała Nr XXIV/187/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia
 

Projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032.pdf