Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

                     

P R O J E K T                                      

Uchwała Nr  XXXV/….../2021
Rady Gminy Tarnów Opolski

 z dnia  29 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza   się zmiany  w  uchwale  budżetowej  Nr  XXIV/188/2020  Rady   Gminy    Tarnów Opolski  z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2021 rok.


§ 2. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach bieżących zgodnie  z  załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących zgodnie  z  załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5. Deficyt budżetu gminy wynosi 3 575 910,00 zł. Źródłem pokrycia   deficytu są  przychody z tytułu   wolnych środków w kwocie 2 126 400,00 zł    oraz    emisji   papierów    wartościowych   w    kwocie 1 449 510,00 zł.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.


§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.pdf (676,56KB)