Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

           P R O J E K T                                                      

Uchwała Nr XXXV/    /2021
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zmienia się uchwałę    Nr XXIV/187/2020   Rady    Gminy   Tarnów   Opolski   z   dnia 28 grudnia  2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2031 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV/   /2021

Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia  29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2031 ( załącznik nr 1) dokonano następujących zmian:

 

W 2021 roku

 

1. Zwiększono planowane  dochody ogółem (kol. 1) o kwotę 46 974,42 zł, w tym   dochody  bieżące (kol. 1.1) o kwotę 46 974,42 zł, w tym:

  • z subwencji ogólnej (kol. 1.1.3) zwiększono o kwotę 27 036,00 zł,
  • z tytułu  dotacji  i  środków   przeznaczonych   na   cele  bieżące   (kol. 1.1.5)   zwiększono o kwotę 19 938,42,00 zł,

2. Zwiększono planowane wydatki ogółem (kol. 2) o kwotę 46 974,42 zł, w tym:

  • wydatki bieżące (kol. 2.1) o  kwotę 46 974,42 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.2.1) zwiększono o kwotę 560,00 zł,

 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (299,33KB)
PDFZałącznik 1 WPF.pdf (2,98MB)