Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwał w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków

P R O J E K T

 

Uchwała Nr XXXV/    /2021
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 grudnia 2021 roku

 

w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków

 

            Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27   sierpnia   2009 r. o  finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ostateczny termin dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFProjekt uchwał w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków.pdf (399,91KB)