Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 30 grudnia 2021 r.

Projekt

Uchwała nr …......../………./2021
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia …  grudnia 2021 r.
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawek tej opłaty

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3, i 4a i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/136/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca  2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 1060), zmienia się § 3), który otrzymuje brzmienie:

„§3. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 114,00 zł na osobę miesięcznie a w przypadku gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 4 – w wysokości 456,00 zł oraz po 75,00 zł od każdej kolejnej osoby powyżej czterech.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
 

Przewodniczący Rady Gminy