Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy - 2021

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY TARNÓW OPOLSKI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
W ROKU 2021

 

                 Gmina Tarnów Opolski, dążąc do rozwijania demokratycznego ładu społecznego, za istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe społecznie. Partnerstwo to ma na celu coraz lepsze wykonywanie zadań Gminy Tarnów Opolski poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych. Zakładanym rezultatem współpracy jest zwiększenie efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

             Organizacje pozarządowe kształtują poczucie osobistej przynależności i zaangażowania w realizację celów społecznych oraz przyczyniają się do budowy silnej więzi między obywatelami. Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z istotnych zadań administracji samorządowej. Najważniejszą kwestią jest budowanie partnerstwa i wzmacnianie aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność diagnozowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Tarnów Opolski.

                  Organizacje pozarządowe, tzw. III sektor, są partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój naszej gminy. Silne organizacje pozarządowe biorą udział w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu społecznego, pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego stymulowanie rozwoju III sektora leży w interesie każdego samorządu.

             Gmina Tarnów Opolski realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie przedstawione są generalne zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą zasady współpracy między organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi dotyczą głównie wspierania realizacji zadań publicznych, wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania, jak również konsultowania aktów normatywnych w przypadku dziedzin działalności statutowej organizacji.

               W celu określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy publicznej a organizacjami III sektora, samorząd Gminy Tarnów Opolski co roku uchwala Roczny Program, który jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej  i finansowej.

                  Organizacje stają się nie tylko wykonawcami zadań, lecz także ich inicjatorami. Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku publicznego stanowi istotny element polityki lokalnej samorządu. Uchwała stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jego mieszkańców.

                    Ustawa z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Organ stanowiący zobligowany jest zapisami art. 5a ust.1 do uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3.

                       Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jst sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

                      Po wstępnym opracowaniu projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu na 2021 rok został przekazany podmiotom pozarządowym do konsultacji. Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.tarnowopolski.pl,  na stronie bip.tarnowopolski.pl, na stronie www.ngo.tarnowopolski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                     Konsultacje polegały na wniesieniu przez uprawione podmioty uwag do projektu na przygotowanym formularzu w formie elektronicznej lub papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź osobiście w tut. urzędzie.

                         W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie nie zgłosiły   uwag oraz wniosków do projektu uchwały wskazanej w ust. 1 pkt 3.

                           Po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt został  przyjęty przez Radę Gminy Tarnów Opolski  Uchwałą Nr XIII/186/2020 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 listopada 2020 roku. Akt prawny regulował zasady współpracy finansowej i pozafinansowej oraz przewidywał realizację 6 priorytetowych zadań w obszarach pożytku publicznego.

                          W Rocznym Programie Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, określone zostały wskaźniki oceny realizacji Programu Rocznego:

- liczba otwartych konkursów ofert,

- liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

- liczba organizacji pozarządowych biorących udział w otwartych konkursach ofert, ·

- liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, w tym zawartych w formie wsparcia i powierzenia,

- liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione),

- liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,

- liczba beneficjentów realizowanych zadań,

- liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje,

- liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy realizację zadania publicznego w oparciu o dotacje,

- wysokość kwot udzielonych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert (w poszczególnych obszarach współpracy),

- wielkość wkładu własnego (finansowego i pozafinansowego) organizacji pozarządowych  w realizację zadań publicznych,

- opinie na temat realizacji programu.

 

 

PDFSprawozdania z realizacji Programu Współpracy - 2021.pdf (2,60MB)