Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

Gospodarka Terenowa, Inwestycji i Ochrony Środowiska pokój nr 3
Kierownik: Krystian Smolka
77/46 40 865


 Zasób nieruchomości gminnych utworzony został z mocy prawa jako wyodrębniona masa majątkowa (mienia nieruchomego) gminy w celu zidentyfikowania i ochrony tego majątku, który w danej chwili nie jest trwale rozdysponowany.
Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43).

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:
1. zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy,
2. zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
3. stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
4. stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
5. pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
6. stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
7. zostały nabyte w drodze pierwokupu,
8. zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
9. zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.
Podstawą tworzenia gminnego zasobu nieruchomości jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136).
Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Tarnów Opolski.

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu następujących czynności:

1. ewidencja nieruchomości,
2. wycena nieruchomości,
3. sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
4. zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
5. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniem windykacji tych należności,
6. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
7. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
8. dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów,
9. wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,
10. zbywanie nieruchomości.
11. nabywanie nieruchomości.
12. naliczanie opłaty adiacenckiej.

 

 

Zbycie nieruchomości –sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste


Przedmiotem obrotu mogą być nieruchomości, które znajdują się w zasobie gminy Tarnów Opolski. Zasób nieruchomości tworzą bowiem wszystkie te nieruchomości, stanowiące własność lub będące przedmiotem użytkowania wieczystego przysługującego gminie, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Przedmiotem obrotu mogą być również nieruchomości nie wchodzące w skład zasobu, ale w takim przypadku nieruchomości obciążane prawem użytkowania wieczystego mogą by sprzedane wyłącznie użytkownikowi wieczystemu lub zbyte na rzecz Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Czynności wstępne zmierzające do zbycia


W celu podjęcia działań zmierzających do zbycia nieruchomości Wójt Gminy Tarnów Opolski sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
W wykazie, o którym mowa w ust. 1, określa się odpowiednio:
1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,
2. powierzchnię nieruchomości,
3. opis nieruchomości,
4. przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania,
5. termin zagospodarowania nieruchomości,
6. cenę nieruchomości,
7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
8. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy,
9. terminy wnoszenia opłat,
10. zasady aktualizacji opłat,
11. informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminnych następuje w drodze przetargu lub w drodze bez przetargowej.Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Podstawą zawarcia aktu notarialnego jest w przypadku zbycia w drodze przetargu – protokół z przetargu lub protokół z rokowań w przypadku zbycia w drodze bez przetargowej.

 

Zbycie w drodze bez przetargowej


W drodze bez przetargowej może być zbywana nieruchomość, jeżeli:
1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, tj.:
?-przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
-? jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
- jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony,
- jest najemcą lub dzierżawcą lokalu, któremu Rada przyznała pierwszeństwo w jego nabyciu.
2. zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami,
3. jest zbywana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,
4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,
5. sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego,
6. przedmiotem zbycia są części nieruchomości, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza te części nabyć, jeżeli nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości,
7. ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji,
8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona.
Ponadto Rada Gminy w drodze uchwały, może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Zasada ta obowiązuje również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.


Przetarg ogłasza, organizuje Wójt Gminy Tarnów Opolski.
Zbycie w drodze przetargu może nastąpić w czterech jego formach:
1. przetargu ustnego nieograniczonego,
2. przetargu ustnego ograniczonego,
3. przetargu pisemnego nieograniczonego,
4. przetargu pisemnego ograniczonego.
Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator.

 

 

Zbycie lokali mieszkalnych


Lokale mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski mogą być sprzedawane najemcom posiadającym zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony, na ich wniosek lub na podstawie oferty złożonej z Urzędu.

Opracował: Zbigniew Bahryj

 

Zbycie w drodze przetargu

 

ZASADY GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI