Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2022-2036 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

UCHWAŁA NR XLV/346/2022
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 26 września 2022 r.


w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2022-2036 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2022-2036 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójt Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

Uchwała z załącznikami do pobrania w pliku
PDFUchwała Nr XLV3462022 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w.pdf (5,17MB)