Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 02.11.2006r

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

·         Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim

nr faxu:  0-77 46-44-208

adres poczty elektronicznej  zgkim.to@neostrada.pl.

 

·         Rodzaj Zamawiającego:

 

·         Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego :

Obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM

 

·         Rodzaj zamówienia: usługa

·         Główne miejsce lub lokalizacja : Nakło, Przywory, Tarnów Opolski – województwo opolskie

1.         Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa obsługa 4 kotłowni zarządzanych przez ZGKiM w Tarnowie Opolskim:

 

1)       w Nakle przy ul. Przedszkolnej 1, z kotłem niskoprężnym na wegiel-miał

2)       w Przyworach przy ul. Wiejskiej 83,  z kotłem niskoprężnym opalanym koksem grubym.

 

·         Wspólny słownik Zamówień CPV: 50.72.10.10-5

·         Określenie wielkości zamówienia :zamówienie o wartości poniżej 60.000 euro

·        Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

·        Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

·         Termin realizacji:

data rozpoczęcia: 9.11.2006

data zakończenia. 9.04.2007

 

·         wadium : nie dotyczy

·         Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w punkcie IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

·         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na zasadzie „spełnia- nie spełnia”

 

·        Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy dostarczą wraz z ofertą, dokumenty , o których mowa w punkcie V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

·         Procedura: tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

·         Kryteria oceny ofert: Najniższa cena

·         Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna – nie

·         Określenie sposobu uzyskania siwz: Adres strony internetowej: WWW.tarnowopolski.pl

·         Opłata za siwz: bezpłatnie

·         Termin składania ofert 2.11.2006

·         Termin związania ofertą – 30 dni

·         Zamawiający nie zamierza podpisać umowy ramowej

·         Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

DOCUmowa - obsługa kotłowni.doc (46,00KB)

DOCSiwz- pal.doc (95,00KB)

DOCFormularz ofertowy.doc (72,50KB)


  Ogłoszenie o wyniku postepowania na zadanie

Obsługa 4 kotlowni zarządzanych przez ZGKiM w Tarnowie Opolskim.

Postępowanie znak:ZP/3 bis/2006

              Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że przetarg w temacie j.w. wugrała firma Rolicza Spółdzielnia produkcyjna w <iedzianej 46 - 050 Przywory Opolskie.
cena ofertowa 37.117,00 zł.
informację wytworzył(a): Adamiec Ewelina
za treść odpowiada: Bernard Gawlik
data wytworzenia: 25.10.2006